LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
CITES Latvijā
Latvija CITES konvenciju ratificēja 1997.gadā. Bet kopš 2004.gada Latvijā CITES nosacījumus ievieš ne tikai nacionālā likumdošana, bet arī Eiropas Savienības normatīvie akti.
 
Atbildīgās institūcijas un to pienākumus CITES ieviešanā Latvijā nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr.133 (06.04.1999.) „Par kārtību, kādā tiek nodrošināta starptautiskā tirdzniecība ar apdraudētajiem savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņiem” un Padomes Regula (EK) Nr.338/97 “Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām”.
 
Latvijas CITES uzraudzības institūcija ir Dabas aizsardzības pārvalde, kura ir atbildīga par CITES un ES regulu īstenošanu, tādēļ tās pienākumos ietilpst CITES atļauju un sertifikātu izsniegšana, pārējo CITES ieviešanā iesaistīto institūciju koordinēšana, sazināšanās ar Komisiju un CITES Sekretariātu un ziņošana par CITES ieviešanas sekmēm, lēmumu pieņemšana par konfiscēto īpatņu izmantošanu, sabiedrības informēšana u.c.
 
CITES zinātniskās institūcijas ir Latvijas Dabas muzejs, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte un Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts.  Zinātnisko institūciju pienākums ir novērtēt un sniegt atzinumus par to, vai tirdzniecības apjomi neapdraud  kādu savvaļas sugu, ieteikt iekļaut vai izslēgt no CITES sugu saraksta noteiktas sugas, vajadzības gadījumā veikt CITES sugu ekspertīzi, informēt sabiedrību u.c.
 
CITES un ES regulu nosacījumu ievērošanu kontrolējošās institūcijas ir muitas dienests, kas veic kontroli uz Latvijas robežām, bet iekšzemē šos uzdevumus pilda Valsts vides dienests un reģionālās vides pārvaldes.
 
Vairākas CITES konvencijas pielikumos iekļautās savvaļas sugas ir sastopamas arī Latvijā (Latvijas sugas, PDF, 206 KB ). Tādas Latvijā savvaļā sastopamas sugas kā ūdrs un jūras ērglis ir iekļautas CITES I pielikumā EK regulas Nr. 338/97 A pielikumā, kas pieprasa visstingrāko aizsardzību. Arī vairākas sugas, kas CITES konvencijā ir iekļautas II pielikumā, Eiropas Savienībā ir stingri aizsargātas un iekļautas EK Nr. 338/97 regulas A pielikumā. Piemēram, visas Latvijā savvaļā augošās orhideju sugas ir iekļautas CITES konvencijas II un EK 338/97 regulas B pielikumā.

Ministru kabineta noteikumu Nr.704 (27.07.2010.) "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm" 2. pielikumā noteikts, ka CITES konvencijas I, II un III pielikumā iekļautās savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņus atļauts pārvietot pāri valsts robežai tikai šādos muitas kontroles punktos:
   
Dzīvus dzīvnieku sugu īpatņus
uz autoceļiem
 Pāternieki, Terehova
 
Nedzīvus dzīvnieku sugu īpatņus, to daļas un derivātus  
uz autoceļiem
 Grebņeva, Pāternieki, Terehova
uz dzelzceļiem
 Daugavpils preču stacija, Rēzeknes preču sacija, Rīga
jūras ostās
 Rīga, Ventspils
 
Augu sugu īpatņus
uz autoceļiem
 Grebņeva, Pāternieki, Silene, Terehova
uz dzelzceļiem
 Daugavpils preču stacija, Rēzeknes preču stacija, Rīga
jūras ostās
 Rīga, Ventspils, Liepāja
lidostā
 Rīga
pastā
 Latvijas pasta Rīgas starptautiskā nodaļa 
 
Ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu Dabas aizsardzības pārvalde ir izdevusi rokasgrāmatu par Vašingtonas konvencijas (CITES) ieviešanu Latvijā un Eiropas Savienībā.
 
Rokasgrāmata "1973. gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Eiropas Savienībā un Latvijā": lejupielādēt  (PDF 7,2 MB)