LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Nagļu un Ansiņu purvs
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0517300
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Zlēku pagasts
Platība: 284 ha
Dibināšanas gads: 1977
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorija izveidota ES aizsargājamu biotopu - neskarti augstie purvi, pārejas purvi un slīkšņas, purvaini meži, degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās. Abus purvus atdala ar sausiem priežu mežiem klāta iekšzemes kāpa. Teritorijā konstatētas vairākas ES Putnu direktīvas sugas.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns: nav