LV  
  EN  
  RU
  LT
Google | iekšējais
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ogres ieleja
Aizsardzības kategorija: dabas parks (ietilpst dabas liegums Vērenes gobu un vīksnu audze),  Natura 2000 teritorija
Kods: LV0304500
Administratīvais iedalījums: Ērgļu novada Ērgļu un Sausnējas pagasts; Ogres novada Mazozolu pagasts Taurupes pagasts Meņģeles pagasts Madlienas pagasts Ogresgala pagasts Krapes pagasts Lielvārdes novada Lēdmanes pagasts Ķeguma novada Rembates pagasts.
Platība: 7516 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi:nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Ogres ieleja kopumā ir starp bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai nozīmīgākajām neregulētu upju ielejām Latvijā biotopu dažādības un savdabības dēļ. Te konstatēti 11 ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopi, no kuriem 5 ir prioritāri (nogāžu un gravu meži, parkveida pļavas, sugām bagātas atmatu pļavas, sugām bagātas vilkakūlas pļavas, pārmitri platlapju meži), kā arī vienlaikus 15 Latvijā īpaši aizsargājami biotopi. Viena no nedaudzajām vietām, kur sastopami Latvijā ļoti reti biotopi – parkveida pļavas un jaukti ozolu, gobu, ošu meži upju krastos, upju straujteces. Sastopamas vairākas tieši Ogres ielejai raksturīgas retas augu sugas (augstais gaiļpiesis, daudzgadīgā mēnesene), kā arī daudzas Latvijā retas īpaši aizsargājamas augu sugas. Konstatētas vairākas Eiropas direktīvas pielikumos iekļautās augu un dzīvnieku sugas.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt   ( 1.57 MB)
Pielikumi:
 
___________________________________
Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst dabas parkā - Ogres ieleja ), Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Madlienas pagasts
Platība: 53 ha
Dibināšanas gads: 1977
Dabas vērtības: Liegums veidots reti sastopamo gobu un vīksnu audžu un Ogres upes vecupju aizsardzībai un saglabāšanai. Nogāzes pakājē izplūst gruntsūdeņi, veidojot avoksnājus un pārmitras augtenes. Pļavās daudz retu augu sugu. Sastopams baltmuguras un vidējais dzenis.
Dabas aizsardzības pārvalde. Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150 Tālr.: 67509545
Reģ.Nr. LV90009099027 TRELLV22 Valsts kase Konta Nr. LV75TREL2210650029000 Ziedojumu konta Nr. LV75TREL721078D000000
e-pasts: daba@daba.gov.lv     Darba laiks: 8:30 - 17:00