LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Zaļie maršruti
.Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projekts

Zaļie maršruti bez šķēršļiem
Green routes without obstacles
LLB-2-257 - "Zaļie maršruti” / "Green routes"
 
  Projekts noslēdzies
 
 
 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Dabas aizsardzības pārvaldes projektu nodaļas vadītājs: Aigars Pikšens
E-pasts: aigars.piksens@ daba.gov.lv
Mob.tālr. +371 26541666

PROJEKTA APRAKSTS

JOMA
Dabas tūrisms
 
ĪSS APRAKSTS
Projekta īstenošanas rezultātā trijās robežvalstīs tiks izveidota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pielāgota dabas tūrisma infrastruktūra. Latvijā - dabas taka un laivu piestātne Rāznas nacionālajā parkā, Lietuvā – āra klase, ūdens maršruts un apmeklētāju centrs Gražutes reģionālajā parkā, Baltkrievijā - dabas taka un apmeklētāju centrs Zaborjes ciemā. Paralēli būvniecībai tiks apkopota pieredze darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un organizētas apmācības tūrisma pakalpojumu sniedzējiem šajā jomā. Tie iegūs zināšanas, kā strādāt ar cilvēkiem, kuriem piemīt invaliditāte, kā sava uzņēmuma tūrisma produktu darīt pieejamu šai klientu mērķgrupai. Projekta gaitā tiks izstrādāti pārrobežu dabas tūrisma maršruti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 2 - 3 dienu ilgiem ceļojumiem, kuri būs iekļauti Zaļo maršrutu bukletā, kas būs pieejams latviešu, lietuviešu, baltkrievu un angļu valodās tūrisma centros un interneta tīmekļa vietnēs.

uz augšu

PROJEKTA MĒRĶI
1. Veicināt sadarbību pārrobežu tūrisma jomā dažādām sociālajām grupām, valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām.
2. Dot iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iepazīt dabas un kultūrvēsturiskās vērtības.
3. Sekmēt sabiedrības iecietību un izpratni pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

uz augšu

PPLĀNOTIE REZULTĀTI
  • radīti jauni un pielāgoti esošie dabas tūirsma infrastruktūras elementi ceļotājiem ar īpašām vajadzībām;
  • izstrādāti maršruti 2-3 dienu ceļojumiem pierobežas reģionos tūristiem ar īpašām vajadzībām;
  • sagatavoti drukātā un elektroniskā veidā pieejami šo maršrutu bukleti 4 valodās;
  • izstrādātas rekomendācijas un praktiski padomi darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

uz augšu

ĪSTENOTĀJI

 
 
VADOŠAIS PARTNERIS
 
 
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: daba@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv
 
SADARBĪBAS PARTNERI
 
ASOCIĒTIE PARTNERI

uz augšu

PAMATDATI 

 
 
IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
LLB-2-257
 
ĪSTENOŠANAS LAIKS
12 mēneši (2013.gada 31.decembris – 2014.gada 29.decembris)
 
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
172 337.90 EUR
 
ES LĪDZFINANSĒJUMS
90% (155 104.11 EUR) no pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013.gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros Latvija-Lietuva-Baltkrievija
 
LĪDZFINANSĒJUMS
10% (25185,64 EUR) projekta partneru līdzfinansējums
 
ĪSTENOŠANAS VIETA
Latvija (Latgales reģions), Baltkrievija (Vitebskas apgabals), Lietuva (Utenas un Viļņas apgabals)

uz augšu

AKTUALITĀTES

2015
Zaļie maršruti - ceļojumu karte  (PDF 6.18 MB)
Šis ir materiāls, kas palīdzēs mērot aizraujošu un piedzīvojumiem bagātu ceļojumu pa Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionu Zaļajiem maršrutiem. Par “zaļajiem” sauc maršrutus, kas ved uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un kur rūpes par dabas un cilvēka radītām vērtībām uzņēmusies valsts. Šie maršruti ir “zaļi” arī tāpēc, ka tūrisma pakalpojumu sniedzēji parūpējušies par vides pieejamību cilvēkiem, kuriem pārvietošanās sagādā grūtības.
The Green Routes- travel map  (PDF 6.17 MB)
This is a guide-book that will help you to experience an exciting trip along The Green Routes of the border areas of Latvia, Lithuania and Belarus. Routes leading to specially protected nature areas under the state care are called “green” ones. These routes are “green” because providers of tourism service take care of accessibility of environment for people with disabilities.
Зелёные маршруты - кapтa путешествий  (PDF 6.2 MB)
У Тебя в руках материал, который поведёт Тебя по Зелёным маршрутам приграничных регионов Латвии, Литвы и Белоруссии. „Зелёными” называются маршруты, ведущие в особо охраняемые природные территории, где природой и человеком созданные ценности находятся под защитой государства. Эти маршруты являются „зелёными” ещё и потому, что представители туристических услуг позаботились о доступности среды для людей, которым перемещение доставляет трудности.
2015
Velomaratons bildēs  (PDF 8.13 MB)
2014
2014
 
2014
 

uz augšu

PAPILDUS INFO

uz augšu