Iesniegums lietotāja pieejas ieguvei
Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Ziņas par lietotāju / datu turētāju

* Vārds uzvārds / Juridiskās personas nosaukums
Pilnvarotā persona juridiskas personas gadījumā
* Pasta adrese
Juridiskā adrese
Reģistrācijas numurs
* E-Pasta adrese
* Tālruņa Nr.

Darbības veids (vajadzīgo atzīmēt)

Zinātniskā pētniecība
Pētījums diplomdarba izstrādei
Monitoringa veikšana
Sugu un/vai biotopu izplatības kartēšana
Atradņu inventarizācija
Teritorijas izpēte plānošanas vajadzībām
Ģeoloģisko veidojumu apsekošana un/vai uzmērīšana
Cits:

Veicamās darbības raksturojums

* Veicamās darbības mērķis
* Veicamās darbības teritorija
* Veicamās darbības izpētes objekts

Laika periods, cik ilgi nepieciešama lietotāja pieeja datu sistēmai

* Datums (dd-mm-gggg)nolīdz
* Atbildi un lietotāja paroli vēlos saņemt uz šādu e-pasta adresi

Dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS lietošanas noteikumi

1. Saņemot lietotāja pieeju datu sistēmai, apliecinu, ka:

(1) iesniegumā esmu norādījis patiesu informāciju;

(2) dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS pieejamie dati tiks izmantoti tikai iesniegumā norādītajam nolūkam un netiks izplatīti trešajām personām, t.sk. īpaši aizsargājamu sugu atradņu un dzīvotņu koordinātes vai precīzas atrašanās vietas un cita informācija, kas var kaitēt īpaši aizsargājamām sugām, to dzīvotnēm un īpaši aizsargājamiem biotopiem;

(3) dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS pieejamie dati netiks reproducēti vai citādi izmantoti komerciāliem nolūkiem;

(4) izmantojot datus, vienmēr tiks sniegta atsauce uz dabas datu pārvaldības sistēmu OZOLS un tajā ietverto datu autoru (piemēram, atradņu apsekotāja, pētījuma autora u.c.) informāciju.

2. Apņemos pētījumu, monitoringa un inventarizāciju rezultātā iegūtos sugu un biotopu atradņu datus nodot Dabas aizsardzības pārvaldei vai tiešsaistes režīmā ievietot dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS, kā arī uzņemos atbildību par datu sistēmā ievietoto datu patiesumu un precizitāti.

3. Esmu informēts(-a), ka 1. punktā minēto nosacījumu pārkāpšanas gadījumā, kā arī apzināti sagrozītu vai apzināti nepareizu datu ievades gadījumā Dabas aizsardzības pārvalde ir tiesīga dzēst lietotāju, liedzot pieeju datu sistēmai uz laiku līdz diviem gadiem.

4. Dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS par datu precizitāti atbildīgs datu radītājs un iesniedzējs.

5. Ja lietotājs nav pārkāpis datu sistēmas izmantošanas noteikumus un pēc pieejas tiesību termiņa beigām vēlas saglabāt pieejas tiesības, lietotājam no jauna jāaizpilda un jāiesniedz reģistrācijas forma.

Ar dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS lietošanas noteikumiem iepazinos.
Piekrītu Nepiekrītu