Interaktīvā karte
Baltic Sea Region Parks & Benefits EU
Dabas tūrisma interaktīvā karte izveidota projekta «Parki un ieguvumi» ietvaros. Šo projektu daļēji finansē Eiropas Savienība.


Informācija par tūrisma pakalpojumiem – naktsmītnēm un ēdināšanu – ir pieejama tikai par Ķemeru nacionālā parka teritoriju, īstenojot projektu «Parki un ieguvumi». Projekta mērķis ir veidot kvalitatīvu tūrisma piedāvājumu ciešā sadarbībā ar tūrisma uzņēmējiem un vietējiem iedzīvotājiem, lai dotu ieguldījumu vietējā ekonomikā, dabas un kultūrvēstures mantojuma aizsardzībā un uzlabotu vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Tūrisma attīstība Ķemeru nacionālajā parkā tiek plānota saskaņā ar Eiropas Hartu ilgtspējīgam tūrismam aizsargājamās teritorijās (www.european-charter.org).

Šajā kartē iezīmētajām īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ārējām robežām ir informatīva nozīme.

Projekta Nr.LLV-389 “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) labākai pierobežas reģionu pieejamībai” ietvaros ir būtiski papildināta un tulkota tūrisma informācija, kas pieejama izstrādātajā mobilajā aplikācijā, kā arī interneta vietnē www.daba.gov.lv sadaļā “Tūristiem”.
Apzinies savu atbildību kā tūrists!
Izvēloties videi draudzīgu ceļošanu, tu atstāj iespēju arī nākamajām paaudzēm baudīt unikālus mirkļus dabā!