Latvijā ir 9 aizsargājamo ainavu apvidi. Tās ir lielas teritorijas, kurās tiek aizsargāta īpaši skaista un daudzveidīga Latvijai raksturīga ainava un kultūrvide.
 

Šajā kartē iezīmētajām īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežām ir informatīva nozīme un tās var atšķirties no attiecīgajos normatīvajos aktos apstiprinātajām robežām.