Kalētu liepu aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods:LV0490240
Administratīvais iedalījums:Priekules novada Kalētu pagasts
Stādīšanas gads:

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā aug ļoti lielu dimensiju vecas (arī vidēji vecas) liepas, piemistrojumā – zirgkastaņas, ozoli, oši. Alejas inventarizācijas laikā konstatētas trīs īpaši aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas – parka vīngliemezis (Helix pomatia), spožā skudra (Lasius fuliginosus) un lapkoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita). Aleja ir tipiska lapkoku praulgrauža dzīvotne. Kopumā alejā uzkartēti 79 dobumaini koki, kuru izvietojums alejā ir vienmērīgs. Dobumu daudzveidība ir ļoti liela – gan stumbra apakšdaļas, gan stumbra vidusdaļas un arī zaru dobumi. Papildus dobumainiem kokiem atzīmēti arī citi bezmugurkaulnieku sugām nozīmīgi mikrobiotopi – atmirusī koksne (zari, lielas stumbra daļas), koki ar koksnes sēņu augļķermeņiem, koki ar atsegtu koksni, koki ar sabiedrisko plēvspārņu ligzdām, sulojoši koki. Alejā lielā daudzumā konstatēta arī viena aizsargājama ķērpju suga – kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum), kurai alejā atzīmēta 21 atradne, kuras ir labā stāvoklī.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: