Peldangas labirints

Foto: Andris Soms

Peldangas labirints karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis.
Kods: LV0441630
Administratīvais iedalījums: Dundagas novads, Dundagas pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Ziemeļkurzemes (Dundagas) augstienes rietumu malā, Liepniekvalka ielejā.
Dabas pieminekli veido 21 m gara un līdz 4 m augsta vidusdevona Burtnieku svītas smilšakmens siena Liepniekvalka labajā krastā, kurā ir nišas, divi avotiņi un piecas alu labirinta ieejas, pa kurām var nonākt vairākās vairāk vai mazāk saistītās telpās. Ap 150 m augšpus labirinta Liepniekvalka labajā krastā ir divi 4 un 6 m gari un līdz 2 m augsti smilšakmens atsegumi. Viens no tiem ar mazu avotiņu.
Alu kopgarums kādreiz sasniedzis 80 m, bet tagad ejas, kas savieno 3 lielākās alas daļas ir šauras un aizbirušas, tāpēc to kopgarums ir mazāks - aptuveni 60 m. Alās atrodas vairāki pīlāri. No klints pakājes atseguma abās malās iztek nelieli avotiņi, bet alas ir sausas.
Ieži, kas atsedzas ir raksturīgi vidusdevona , visticamāk, Burtnieku svītas smilšakmeņi. Smilšakmens ir gaiši dzeltenpelēks, slīpslāņots ar mālaina materiāla starpslāņiem.
Alas veidojušās pazemes erozijas procesos, iespējams, ka jau leduslaikmeta noslēgumā, un sākotnēji bijušas daļēji aizpildītas ar smilts nogulumiem. Tās atraktas 1988. gadā.
Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – smilšakmens atsegumi (8220), netraucētas alas (8310), avoti un avoksnāji (7160).
Šīs ir Kurzemē garākās daļēji dabīgās alas.
Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem ģeoloģijas (stratigrāfijas un ģeomorfoloģijas), sugu un biotopu pētījumiem, gan kā ainaviski vērtīgu dabas veidojumu kopumu, kas ir nozīmīgs kā maz ietekmēta dabas teritorija. Teritorijā saglabājama dabīgā meža vides ainava ar mazas upītes palieni, smilšakmens atsegumiem un mežaudzes noēnojumu.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS