Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 28.06.2013.

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projekti

Pārrobežu daba  |  Zaļie maršruti

 

Projekts noslēdzies

Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas “Augšdaugava-Braslavas ezeri” izveide un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai

Establishment of cross-border protected nature territory „Augšdaugava-Braslav lakes” and creating of preconditions for integrated area management

LLB-2-258 - "Pārrobežu daba” / "Cross-border Nature"

Projekta vadītāja: Irēna Muskare

E-pasts: irena.muskare@ daba.gov.lv

Mob.tālr. +371 26313500

Projekta koordinators: Vladimirs Ustins

E-pasts: llb258.by.biores@ gmail.com

Tālr. +375 173841036

Projekta koordinatore: Natālija Arhipenko

E-pasts: narkhipenko@ yandex.ru

Tālr. +375 215329386

PROJEKTA APRAKSTS

JOMA

Dabas aizsardzība

ĪSS APRAKSTS

Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodibināta pārrobežu aizsargājamā dabas teritorija starp Latviju un Baltkrieviju, kas iekļaus galvenokārt aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” teritoriju Latvijas pusē un nacionālā parka „Braslavas ezeri” teritoriju Baltkrievijas pusē. Projekta gaitā tiks veikta teritoriju izpēte un izstrādāti pārvaldības plāni gan katrai teritorijai atsevišķi, gan kopīgs, saskaņots teritorijas pārvaldības plāns, tiks izstrādāta kopīga darbības programma, kas veicinās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu pierobežas reģionā tai pašā laikā nodrošinot teritorijas ilgtspējīgu ekonomisko attīstību. Daļa no projekta aktivitātēm būs vērsta uz teritorijas atpazīstamību un popularizēšanu dabā un virtuālajā vidē, kā arī piedāvās apmeklētājiem interaktīvus risinājumus informācijas centros Daugavpils novadā un Braslavā.

PROJEKTA MĒRĶIS

Uzlabot pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas (PADT) “Augšdaugava-Braslavas ezeri” pārvaldību un atpazīstamību

PLĀNOTIE REZULTĀTI

  • paaugstināta sabiedrības informētība par PADT “Augšdaugava-Braslavas ezeri”;
  • Izveidota kopīga PADT “Augšdaugava-Braslavas ezeri” pārvaldības koncepcija;
  • izveidota kopīga sabiedriska administratīva struktūra turpmākai PADT “Augšdaugava-Braslavas ezeri” pārvaldībai un informācijas apmaiņai.

ĪSTENOTĀJI

VADOŠAIS PARTNERIS

Dabas aizsardzības pārvalde (Latvija)

 

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.

E-pasts: daba@daba.gov.lv

Mājas lapa: www.daba.gov.lv

SADARBĪBAS PARTNERI

  • Daugavpils novada dome (Latvija)
  • Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas Valsts pētniecības un ražošanas apvienība „Bioresursu zinātniski praktiskais centrs” (Baltkrievija)
  • Nacionālā parka “Braslavas ezeri” administrācija (Baltkrievija)

ASOCIĒTIE PARTNERI

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.

LLB-2-258

ĪSTENOŠANAS LAIKS

18 mēneši (2013.gada 28.jūnijs – 2014.gada 28.decembris)

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS

251 856,38 EUR

ES LĪDZFINANSĒJUMS

90% (226670,75 EUR) no pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013.gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros Latvija-Lietuva-Baltkrievija

LĪDZFINANSĒJUMS

10% (25185,64 EUR) projekta partneru līdzfinansējums

ĪSTENOŠANAS VIETA

Latvija (Latgales reģions), Baltkrievija (Vitebskas apgabals)

ABREVIATŪRA

Pārrobežu daba

PROJEKTA MĀJAS LAPA

http://cb-nature.daba.gov.lv/public/

AKTUALITĀTES

20.02.2014.

Uzsākta pārvaldības plāna izstrāde Latvijas-Baltkrievijas pierobežas ĪADT

 

08.11.2013.

Baltkrievijā notikusi pirmā tikšanās par pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas izveidi

25.07.2013.

Tiks veidota pirmā Latvijas pārrobežu aizsargājamā dabas teritorija

PAPILDUS INFO

 

attels

 

Zaļie maršruti bez šķēršļiem

Green routes without obstacles

LLB-2-257 - "Zaļie maršruti” / "Green routes"

  Projekts noslēdzies

VIEGLI LASĪT >>>

KONTAKTINFORMĀCIJA

Dabas aizsardzības pārvaldes projektu nodaļas vadītājs: Aigars Pikšens

E-pasts: aigars.piksens@ daba.gov.lv

Mob.tālr. +371 26541666

PROJEKTA APRAKSTS

JOMA

Dabas tūrisms

ĪSS APRAKSTS

Projekta īstenošanas rezultātā trijās robežvalstīs tiks izveidota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pielāgota dabas tūrisma infrastruktūra. Latvijā - dabas taka un laivu piestātne Rāznas nacionālajā parkā, Lietuvā – āra klase, ūdens maršruts un apmeklētāju centrs Gražutes reģionālajā parkā, Baltkrievijā - dabas taka un apmeklētāju centrs Zaborjes ciemā. Paralēli būvniecībai tiks apkopota pieredze darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un organizētas apmācības tūrisma pakalpojumu sniedzējiem šajā jomā. Tie iegūs zināšanas, kā strādāt ar cilvēkiem, kuriem piemīt invaliditāte, kā sava uzņēmuma tūrisma produktu darīt pieejamu šai klientu mērķgrupai. Projekta gaitā tiks izstrādāti pārrobežu dabas tūrisma maršruti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 2 - 3 dienu ilgiem ceļojumiem, kuri būs iekļauti Zaļo maršrutu bukletā, kas būs pieejams latviešu, lietuviešu, baltkrievu un angļu valodās tūrisma centros un interneta tīmekļa vietnēs.

PROJEKTA MĒRĶI

1. Veicināt sadarbību pārrobežu tūrisma jomā dažādām sociālajām grupām, valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām.

2. Dot iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iepazīt dabas un kultūrvēsturiskās vērtības.

3. Sekmēt sabiedrības iecietību un izpratni pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

PLĀNOTIE REZULTĀTI

  • radīti jauni un pielāgoti esošie dabas tūirsma infrastruktūras elementi ceļotājiem ar īpašām vajadzībām;
  • izstrādāti maršruti 2-3 dienu ceļojumiem pierobežas reģionos tūristiem ar īpašām vajadzībām;
  • sagatavoti drukātā un elektroniskā veidā pieejami šo maršrutu bukleti 4 valodās;
  • izstrādātas rekomendācijas un praktiski padomi darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

ĪSTENOTĀJI

VADOŠAIS PARTNERIS

Dabas aizsardzības pārvalde (Latvija)

 

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.

E-pasts: daba@daba.gov.lv

Mājas lapa: www.daba.gov.lv

SADARBĪBAS PARTNERI

ASOCIĒTIE PARTNERI

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.

LLB-2-257

ĪSTENOŠANAS LAIKS

12 mēneši (2013.gada 31.decembris – 2014.gada 29.decembris)

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS

172 337.90 EUR

ES LĪDZFINANSĒJUMS

90% (155 104.11 EUR) no pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013.gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros Latvija-Lietuva-Baltkrievija

LĪDZFINANSĒJUMS

10% (25185,64 EUR) projekta partneru līdzfinansējums

ĪSTENOŠANAS VIETA

Latvija (Latgales reģions), Baltkrievija (Vitebskas apgabals), Lietuva (Utenas un Viļņas apgabals)

AKTUALITĀTES

2015

Zaļie maršruti - 

  (PDF 6.18 MB)

Šis ir materiāls, kas palīdzēs mērot aizraujošu un piedzīvojumiem bagātu ceļojumu pa Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionu Zaļajiem maršrutiem. Par “zaļajiem” sauc maršrutus, kas ved uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un kur rūpes par dabas un cilvēka radītām vērtībām uzņēmusies valsts. Šie maršruti ir “zaļi” arī tāpēc, ka tūrisma pakalpojumu sniedzēji parūpējušies par vides pieejamību cilvēkiem, kuriem pārvietošanās sagādā grūtības.

The Green Routes

  (PDF 6.17 MB)

This is a guide-book that will help you to experience an exciting trip along The Green Routes of the border areas of Latvia, Lithuania and Belarus. Routes leading to specially protected nature areas under the state care are called “green” ones. These routes are “green” because providers of tourism service take care of accessibility of environment for people with disabilities.

Зелёные маршруты - 

  (PDF 6.2 MB)

У Тебя в руках материал, который поведёт Тебя по Зелёным маршрутам приграничных регионов Латвии, Литвы и Белоруссии. „Зелёными” называются маршруты, ведущие в особо охраняемые природные территории, где природой и человеком созданные ценности находятся под защитой государства. Эти маршруты являются „зелёными” ещё и потому, что представители туристических услуг позаботились о доступности среды для людей, которым перемещение доставляет трудности.

2015

 

2014

 

 

 

2014

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

PAPILDU INFO