Riežupes Smilšalas

Foto: D.Ozols

Riežupes Smilšalas karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas dabas parkā un Natura 2000 teritorijā Riežupe
Kods: LV0440960
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novads, Rumbas pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Pieventas zemienē, Riežupes senlejā.
Dabas piemineklis ir izveidots, lai saglabātu mākslīgu alu labirintu augšējā devona Amatas svītas gaišpelēkajos smilšakmeņos. Alas ir tikušas veidotas smilšu ieguvei ēku grīdu ieklāšanai, vēlāk stikla ražošanai. Šobrīd alu labirinta apmeklēšana ir par maksu, gida pavadībā.
Interneta materiālos ir pieejama informācija, ka 1930. gados tās bijušas 2-2,5 km garas, ir dati pat par vairāk kā 4 km garumu, taču šos datus ir grūti pārbaudīt. 1992. gadā, dabas pētnieku grupai „Morēna”, izcērtot smilšakmeņos 12 m garu, līku tuneli, izdevās iekļuva labirinta kreisajā zarā. Pēc internetā plaši minētiem 1999. gada mērījumu datiem Riežupes smilšalu kopējais garums ir 351 m.
Spriežot pēc alu parametriem, smilšu derīgā slāņkopa tikusi iegūta 1-2 m biezumā.
Augstāk smilšakmens ir bagāts ar kalcīta „lodītēm” - globulāra cementa veidojumiem, kas noteikti ir bijis traucēklis izmantošanai māju grīdu ieklāšanai, stikla ražošanā u.c. Kalcīta cementa saturs, līdzīgi kā citur Amatas svītā, griezumā pieaug uz augšu. Šīs svītas augšdaļai raksturīgās dolomīta plātnes un dzīslas (dolokrēti) alās netika novērotas. Iespējams, ka tās ieguļ augstāk. Karbonātu veidojumi alu griestos acīmredzami tās padara drošākas par necementētos smilšakmeņos esošajām alām. Alu griestos (novērojamā griezuma augšdaļā) smilšakmeņos ir mālainas starpkārtas, arī daudz māla saveltņu. Smilšakmeņos bieži ir mālainas kārtiņas uz slīpajiem slānīšiem - plūdmaiņu pazīmes.
Dabas pieminekļa teritorijā atrodas Eiropas Savienības aizsargājams biotops  smilšakmens atsegumi (8220).
Alu kopgarums ir 351 m (pēc citiem datiem 460 m). Mākslīgo alu maksimālais augstums ir ap 3 m.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS