National Parks
Gauja National Park

 
Kemeri National Park

 
Razna National Park

 
Slitere National Park