LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme Saulkrastos  (2.10.2019)
LAIKS: 02.10.2019. plkst.17.00
VIETA: Jauniešu māja, Raiņa iela 7, Saulkrasti
RĪKO: Latvijas Dabas fonds

Dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna  sabiedriskās apspriešanas sanāksme Saulkrastos
Sanāksmē tiks apspriests Plāna projekts, tajā skaitā plānotie apsaimniekošanas pasākumi, kā arī priekšlikumi individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un teritorijas zonējumam dabas parkā “Piejūra”.

Ar Plāna projektu no 2019.gada 18.septembra var iepazīties:
  • Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 5. stāvā;
  • Juridisko konsultāciju nodaļā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, 4. stāvā, 415. kabinetā;
  • Latvijas Dabas fonda interneta vietnē www.ldf.lv.

Aicinām iepazīties ar dabas parka “Piejūra” Plānu, kā arī sniegt priekšlikumus un paust viedokli par turpmāko teritorijas aizsardzību un apsaimniekošanu gan klātienē sanāksmju laikā, gan rakstiski. Priekšlikumus lūdzam sniegt plāna izstrādātājiem - Latvijas Dabas fondam (pasta adrese: Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010, tālr. 67830999, e-pasta adrese: ldf@ldf.lv) līdz 2019. gada 15. oktobrim.

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts LIFE-Daba projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” (LIFE CoHaBit, LIFE15 NAT/LV/000900) ietvaros.

Plāns tiek izstrādāts 12 gadu periodam, tā izstrādes mērķis ir, saskaņojot dabas aizsardzības, rekreācijas, tūrisma, reģiona attīstības un citas intereses, nodrošināt teritorijas vērtību saglabāšanu. Plānā tiek ieteikti teritorijā veicamie apsaimniekošanas pasākumi, kā arī sniegti ieteikumi nepieciešamajām izmaiņām teritorijas aizsardzību un izmantošanu regulējošajos normatīvajos aktos.

Dabas parks “Piejūra” atrodas Rīgas pilsētas, Carnikavas novada un Saulkrastu novada teritorijā, tā kopējā platība ir 4315 ha. Dabas parks dibināts 1962.gadā retu piejūras biotopu aizsardzībai. 2002.gadā dabas parks iekjauts Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju Natura 2000 tīklā, lai saglabātu piejūras apstākjiem raksturīgās kāpu, mežu, pjavu un ūdeņu dzīvotnes un ar tām saistītās augu un dzīvnieku sugas.

Ilze Priedniece, 26562163