LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas parka “Riežupe” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme  (13.12.2019)
LAIKS: 13.12.2019. plkst. 14.00
VIETA: Rumbas pagasta pārvalde, Riežupes iela 1, Mežvalde
RĪKO: Daugavpils Universitāte

Dabas parka “Riežupe” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Dabas aizsardzības plāna drukātā versija līdz 2019. gada 13. decembrim pieejama
  • Rumbas pagastā pārvaldē (Riežupes iela 1, Mežvalde);
  • Kuldīgas Attīstības Aģentūrā (Pilsētas laukums 3, Kuldīga).

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2019. gada 13. decembrim, adresējot tos plāna izstrādātājam (Daugavpils Universitāte, 101. kab., Parādes iela 1a, Daugavpils, LV-5401 vai uldis.valainis@biology.lv).

Dabas aizsardzības plāna izstrādi veic Daugavpils Universitāte (Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65422180, e-pasts: du@du.lv, www.du.lv) dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta „riekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Uldis Valainis 26113065

Dabas aizsardzības plāna projekts sabiedriskai apspriešanai  (PDF 22,41 MB)
Pielikumi:


1.1. Robežshēma (pēc Ministru kabineta 1999. gada 9. marta noteikumiem Nr. 83)  (JPG 2,87 MB)
1.2. Robežshēma (precizēta)  (JPG 2,86 MB)
2. Robežpunktu koordinātas  (DOCX 0,02 MB)
3. Kartogrāfisks attēlojums plānotajai (atļautajai) teritorijas izmantošanai dabas parkā “Riežupe” un tam piegulošajā teritorijā   (JPG 1,84 MB)
4. Esošie tūrisma un infrastruktūras objekti  (JPG 3,21 MB)
5. Dabas parkā “Riežupe” un tam piegulošajā teritorijā sastopamie ES nozīmes aizsargājamie biotopi  (JPG 3,47 MB)
6. Dabas parkā “Riežupe” un tam piegulošajā teritorijā sastopamo ES nozīmes aizsargājamo mežu, purvu un saldūdeņu biotopu kvalitātes karte   (JPG 3,24 MB)
7. Dabas parkā “Riežupe” un tam piegulošajā teritorijā sastopamo DMB un PDMB kvalitātei atbilstošo mežaudžu izvietojums  (JPG 3,21 MB)
8. Pašreizējā dabas parka teritorijā un teritorijā, kura ierosināta iekļaušanai dabas parkā sastopamās mežaudzes, kas sasniegušas vai plāna darbības termiņā sasniegs galvenās cirtes vecumu (saskaņā ar Meža likuma 9. pantu)  (JPG 3,46 MB)
9. Sastopamo īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo vaskulāro augu sugu izplatības karte  (JPG 2,65 MB)
10. Sastopamo īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo sūnu, sēņu un ķērpju sugu izplatības karte  (JPG 2,53 MB)
11. Sastopamo īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo zīdītāju, abinieku un rāpuļu sugu izplatības karte  (JPG 2,53 MB)
12. Sastopamo īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo bezmugurkaulnieku sugu izplatības karte  (JPG 2,52 MB)
13. Sastopamo īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo putnu sugu izplatības karte  (JPG 2,54 MB)
14. Ainavu struktūrplāns  (PDF 4,25 MB)
15. Valsts nozīmes dižkoku izvietojums dabas parka “Riežupe” teritorijā  (JPG 2,56 MB)
16. Ceļi un dabiskas brauktuves pa kurām pieļaujama pārvietošanās pasākumu ietvaros, kuros dalībnieku skaits pārsniedz 60 cilvēkus  (JPG 2,42 MB)
17. Dabas parka informatīvo zīmju un norāžu uzstādīšanas vietas  (JPG 3,56 MB)
18. Ierosinātā funkcionālā zonējuma karte  (JPG 2,38 MB)
19. Riežupes Smilšalās ziemojošo sikspārņu monitoringa dati  (DOCX 0,02 MB)