Pasākumu kalendārs

Dabas lieguma “Garkalnes meži” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas tiešsaistes videokonference  (3.8.2020)
LAIKS: 03.08.2020. plkst. 17.00
VIETA: videokonference
RĪKO: SIA "Vides Konsultāciju Birojs"
 

Dabas lieguma “Garkalnes meži” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas tiešsaistes videokonference

Iesūtīt jautājumus un pieteikties dalībai videokonferencē iespējams līdz 3.augusta plkst. 10.00, rakstot uz e-pastu birojs@vkb.lv.

Plānā ietverta vēsturiskā un aktuālā informācija par teritorijas dabas vērtībām, to sociālekonomisko nozīmi, ietekmēm un draudiem, kā arī, saskaņojot zemes īpašnieku intereses un sugu un biotopu aizsardzības prasības, plānoti dabas vērtību saglabāšanai nepieciešamie apsaimniekošanas pasākumi, sevišķu vērību veltot zaļās vārnas barošanās biotopu – virsāju, pelēko kāpu un skraju mežu ar sausokņiem un kritalām – saglabāšanai un atjaunošanai.

Ar plānu, videoprezentāciju un atbildēm uz iesūtītajiem jautājumiem no 21.jūlija līdz 6.augustam iespējams iepazīties

  • tīmekļvietnēs www.vkb.lv, www.garkalne.lv un www.incukalns.lv,
  • kā arī plāna izstrādātāja SIA “Vides Konsultāciju Birojs” birojā (Ezermalas ielā 28, Rīgā, LV-1014), iepriekš piesakoties pa tālruni 67557668.


Aicinām ikvienu interesentu iepazīties ar plānu un videoprezentāciju, piedalīties videokonferencē un līdz 6.augustam sniegt rakstiskus priekšlikumus plāna pilnveidei, adresējot tos SIA “Vides Konsultāciju Birojs”.

Plāna izstrāde notiek Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotās dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Kristīne Vilciņa