LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Sikspārņu sugas – Eiropas platauša – aizsardzības plāna publiskā apspriešana  (13.10.2020)
LAIKS: 13.10.2020. plkst 16.00
VIETA: Bioloģijas institūts, Miera iela 3, Salaspils
RĪKO: SIA "Dabas eksperti"

Sikspārņu sugas – Eiropas platauša – aizsardzības plāna publiskā apspriešana

Dalībai sanāksmē jāpiesakās līdz 9. oktobrim, rakstot uz e-pastu il.priedniece@gmail.com, lai var plānot dalībnieku skaitu un, gadījumā, ja epidemioloģiskās situācijas dēļ klātienes sanāksme nebūs iespējama, aicināt dalībniekus uz neklātienes sanāksmi kādā no interneta sanāksmju platformām.

Aicinām iepazīties ar Eiropas platauša Barbastella barbastellus sugas aizsardzības plānu un lūdzam sniegt savus komentārus un ierosinājumus par plāna redakciju līdz 9. oktobrim (ieskaitot).
 

Eiropas platausis ir Latvijā reti sastopama un nevienmērīgi izplatīta sikspārņu suga, kas saistīta ar mežu vai parku biotopiem, tomēr sugas ekoloģiskās prasības Latvijā joprojām nav pilnībā noskaidrotas. Eiropas platauša zināmās vasaras mītnes atrodas kokos aiz atlupušas mizas vai, retāk, plaisās. Eiropas platausis Latvijā arī ziemo, taču šobrīd ir zināmas tikai 5-6 ziemošanas mītnes, kurās suga ziemo regulāri.

Visas Latvijā sastopamās sikspārņu sugas ir aizsargājamas. Eiropas platausis ir viena no divām pie mums sastopamajām sikspārņu sugām, kas ir prioritāri aizsargājamas Eiropā un kuru populāciju saglabāšanai veido īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (Natura 2000).
Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā sugas aizsardzības plānu izstrādā SIA „Dabas eksperti” dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros

Ilze Priedniece, 26562163