LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas lieguma "Plieņciema kāpa" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme  (19.10.2020)
LAIKS: 19.10.2020. plkst. 18.00
VIETA: tiešsaistes (attālināta)
RĪKO: SIA "Vides Konsultāciju Birojs"

Dabas lieguma "Plieņciema kāpa" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme

Dalībai sanāksmē jāreģistrējas iepriekš, rakstot uz e-pastu birojs@vkb.lv Ja nepieciešama tehniska palīdzība dalībai tiešsaistes sanāksmē, sazinaties ar Engures pagasta pārvaldi (Jūras iela 85, Engure, tālr. 63161234 vai 29128828).

Dabas liegums “Plieņciema kāpa” pastāv kopš 1987.gada, kopš 2004.gada tā ir Natura 2000 teritorija, kas 61,9 ha platībā ietver mežaino piekrastes kāpu valni un vienīgo Latvijā saglabājušos kāpu deflācijas ieplaku ar pelēkās kāpas veģetāciju, kur joprojām vērojami smilšu pārpūšanas procesi. Caur dabas liegumu tek Plieņupe ar aluviāliem melnalkšņu mežiem tās krastos, bet dienvidrietumu pusē tam piekļaujas Plieņciema apbūvētā teritorija, atsevišķas būves izvietotas arī dabas lieguma teritorijā. Plieņciema kāpā sastopamas vairākas retas un aizsargājamas augu, putnu un bezmugurkaulnieku sugas, piemēram, smiltāju neļķe, sila cīrulis un priežu sveķotājkoksngrauzis.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas arī teritorijas dabas vērtības. Šobrīd noteikti sekojoši dabas aizsardzības plāna izstrādes uzdevumi, kuru īstenošanā aicinām iesaistīties ikvienu:
  • priekšlikumi dabas lieguma robežu un aizsardzības režīma izmaiņām, kas nodrošinātu gan aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, gan zemes īpašnieku interešu ievērošanu,
  • sugu un biotopu apsaimniekošanas pasākumu un dabas tūrisma un atpūtas infrastruktūras plānošana, izvērtējot līdz šīm veiktās apsaimniekošanas efektivitāti, iesaistot zemes īpašniekus un vietējos iedzīvotājus apsaimniekošanas pasākumu veikšanā,
  • kādreizējā vabu laukuma pārvaldības modeļa veidošana, iesaistot zemes kopīpašniekus un pašvaldību, lai nodrošinātu kāpu deflācijas ieplakas atbilstošu aizsardzību un apsaimniekošanu.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un ikvienu interesentu iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu konstruktīvu viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 2020.gada 26.oktobrim, adresējot tos plāna izstrādātājiem SIA ”Vides Konsultāciju Birojs” (adrese: Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, e-pasts: birojs@vkb.lv, tālr. 67557668, www.vkb.lv).

Plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta ”Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Aicināti visi interesenti!