LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Publiskie iepirkumi
Šajā sadaļā esošie informatīvie paziņojumi par iepirkumiem publicēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
2017. gada iepirkumi
Iepirkumu arhīvs:   2013.  |  2014. 2015. 2016.
  
Iepirkuma identifikācijas Nr.,  datums
Iepirkuma priekšmets
Rezultāti
DAP 2017/25 06.04.2017. Profesionālās GNSS iekārtas ar programmatūru noma ES Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā ” (5.4.2.1/16/I/001) vajadzībām Rezultāti
DAP 2017/24 04.04.2017. Automobiļu noma ES Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā ” Rezultāti
DAP 2017/23 31.03.2017. Iepirkumu konsultāciju un iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas pakalpojumi
DAP 2017/22 21.03.2017. Mineralizēto joslu kopšana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajos mežos 2017. gadā Rezultāti
Līgums 1
Līgums 2
DAP 2017/21 20.03.2017. Dabas aizsardzības pārvaldes Ķemeru Nacionālā parka informācijas centra
darbības nodrošināšana
Rezultāti
DAP 2017/20 14.03.2017. Inventārs zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
 
Rezultāti
DAP 2017/19 14.03.2017. Airu, gumijas laivu un novērošanas kameru piegāde Rezultāti
DAP 2017/18 14.03.2017. Vecā dziļurbuma likvidācija, jauna dziļurbuma ierīkošana un ūdensapgādes nodrošināšana Šlīterē
DAP 2017/17 14.03.2017. Lāču monitorings
DAP 2017/16 28.02.2017. Speciālā jūras piekrastes biotopu monitoringa veikšana 2017. – 2018. gadā atbilstoši Vides monitoringa programmas Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmai Rezultāti
DAP 2017/15 28.02.2017. Biotopu un veģetācijas monitorings Gaujas Nacionālā parka Gulbju salas purva dabas lieguma Purvainajos mežos (91D0*) un Lenčupes dabas lieguma Vecos vai dabiski boreālajos mežos (9010*) (2017.-2018. gadam) Rezultāti
DAP 2017/14 24.02.2017. Natura 2000 teritoriju putnu populāciju datu apstrādes un analīzes metodikas un modeļa izstrāde un putnu populāciju lielumu kalkulācija Natura 2000 teritorijās Rezultāti
Līgums
DAP 2017/13 24.02.2017. INSPIRE datu sagatavošanas nodrošināšana Rezultāti
Līgums
DAP 2017/12 24.02.2017. INSPIRE datu sagatavošanas nodrošināšana Iepirkums pārtraukts
DAP 2017/11 22.02.2017. Mobilo sakaru nodrošināšana Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām Rezultāti
DAP 2017/07 17.02.2017. Dziļurbuma ierīkošana un ēkas ūdensapgādes nodrošināšana Šlīterē Iepirkums pārtraukts
DAP 2017/10 16.02.2017. Mākslīgās nārsta vietas paplašināšana dabas lieguma „Raķupes ieleja” teritorijā Rezultāti
DAP 2017/09 15.02.2017. ATKLĀTS KONKURSS
Trīs īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde
Rezultāti
DAP 2017/08 15.02.2017. ATKLĀTS KONKURSS
ES nozīmes aizsargājamo biotopu inventarizācija Latvijā
Rezultāti
DAP 2017/06 09.02.2017. Kājnieku tilta remontdarbi Iepirkums pārtraukts
DAP 2017/04 01.02.2017. Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienību vadītāju mācības - treniņš Iepirkums pārtraukts
DAP 2017/03 17.01.2017. Objektu tehniskas apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana
Dabas aizsardzības pārvaldes objektos
Rezultāti
Līgums_1
Līgums_2
DAP 2017/02 12.01.2017. ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu inventarizācija un sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinumu sagatavošana par 8 Natura 2000 teritorijām – mikroliegumiem Rezultāti
Līgums_1
Līgums_2
Līgums_3
DAP 2017/01 11.01.2017. Automašīnu remonts un tehniskās apkopes Rezultāti
Līgums 1
Līgums 2