LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Tiešraides Tiešraides
Aptaujas Aptaujas
Latgales PR novados
 Īpaši aizargājamās dabas teritorijas Latgales plānošanas reģiona novados

nacionālais parks (NP)
aizsargājamo ainavu apvidus (AAA)
dabas piemineklis (DPM)
dabas parks (DP)
dabas liegums (DL)
mikroliegums (ML)
Aglonas novads

Baltinavas novads

Balvu novads

Ciblas novads

Dagdas novads

Daugavpils novads
Ilūkstes novads

Kārsavas novads

Krāslavas novads

Līvānu novads

Ludzas novads
ML Mežmatveju kadiķu pļavas
ML Mežmatveju pļavas

Preiļu novads
Rēzeknes novads

Riebiņu novads

Rugāju novads

Vārkavas novads

Viļakas novads

Viļānu novads

Zilupes novads