LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Normatīvo aktu projekti

Paziņojums par aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu izstrādi
 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” (turpmāk – AAA “Veclaicene”) individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
 
AAA „Veclaicene” atrodas Latvijas ziemeļaustrumu daļā, Alūksnes un Apes novadu teritorijā un kā aizsargājam teritorija dibināts 1977. gadā, lai saglabātu un aizsargātu raksturīgu Ziemeļvidzemes kultūrainavu un dabas vērtības.
 
Noteikumu projekts izstrādāts lai noteiktu teritorijas aizsardzības, izmantošanas un apsaimniekošanas tiesisko regulējumu, pamatojoties uz aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” dabas aizsardzības plānā iekļautajiem priekšlikumiem, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – vispārējie noteikumi) prasības.
 
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus minētajam noteikumu projektam lūdzam iesniegt divu nedēļu laikā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas vēstnesis” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494; e-pasts: pasts@varam.gov.lv.

 

Paziņojums par dabas liegumaMaņģenes meži” individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu" izstrādi
 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Dabas lieguma “Maņģenes meži”  (turpmāk – DL “Maņģenes meži”) individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumu projekts).  
 
DL „Maņģenes meži” ir Eiropas nozīmes (Natura 2000) aizsargājama dabas teritorija, kas atrodas Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, tā platība ir 2201 hektāri.  
Noteikumu projekts izstrādāts pamatojoties uz 2016. gada 19. aprīlī apstiprināto DL “Maņģenes meži” dabas aizsardzības plānu 2016.-2028. gadam, kā arī ņemot vērā DL “Maņģenes meži” izveidoto mikroliegumu nosacījumus. 
 
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus minētajam noteikumu projektam lūdzam iesniegt divu nedēļu laikā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas vēstnesis” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494; e-pasts: pasts@varam.gov.lv.”  


Paziņojums par Ministru kabineta noteikumu projektu “Aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” (turpmāk – AAA “Ādaži”) individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumu projekts), kas paredz izmaiņas AAA “Ādaži” funkcionālajā zonējumā un nosaka atļautās un aizliegtās darbības katrā zonā.

AAA „Ādaži” ir Eiropas nozīmes (Natura 2000) aizsargājama dabas teritorija, kas atrodas Ādažu, Sējas un Saulkrastu novados, tās platība ir 10150 hektāri.

Noteikumu projekts izstrādāts pamatojoties uz 2016. gada 26. aprīlī apstiprināto aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” dabas aizsardzības plānu 2015.-2025. gadam, plāna izstrādes laikā veikto teritorijas izpēti, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes sniegtajiem priekšlikumiem.

Dokumenti: Sīkāku informāciju par Noteikumu projektu var iegūt:
  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamentā Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku, vai elektroniski un telefoniski sazinoties ar Dagniju Daudzvārdi, tālr. 67026503, e-pasts: dagnija.daudzvarde@varam.gov.lv vai pasts@varam.gov.lv;
  • Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamentā, Siguldā, Baznīcas ielā 7, LV-2150, darba dienās no 9.00 līdz 17.00, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku, vai elektroniski un telefoniski sazinoties pa tālr.67509545, e-pasts daba@daba.gov.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus minētajam noteikumu projektam lūdzam iesniegt līdz 24.08.2018. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494; e-pasts: pasts@varam.gov.lv.” Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un priekšlikumu sniegšanas datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.