Par mums
Dabas aizsardzības pārvalde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša iestāde, kuras mērķis ir sekmēt vienotas dabas aizsardzības politikas realizēšanu Latvijā, veicot efektīvu Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) apsaimniekošanu un pārvaldīšanu.

Dabas aizsardzības pārvaldei ir četras reģionālās struktūrvienības

Reģionālās struktūrvienības savā pārraudzībā esošajā reģionā pārzina visas ĪADT, tai skaitā Natura 2000 teritorijas, īstenojot vienotu dabas aizsardzības politiku un uzraugot dabas aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu.
Dabas aizsardzības pārvaldes funkcijas ir:
Dabas aizsardzības pārvaldes galvenie uzdevumi ir:
Plašākai informācijai skatīt Dabas aizsardzības pārvaldes nolikumu.