LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Jaunie reindžeri

 
Četrās Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās darbojas Jauno reindžeru programma.
Kopš 2004. gada jauno reindžeru jeb juniorreindžeru kustība pastāv Gaujas Nacionālajā parkā un kopš 2015.gada beigām uzsākusi darboties arī Ķemeru Nacionālā parka jauno reindžeru grupa.
Vienlaicīgi 2018.gadā kustībai pievienojās Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta un Papes dabas parka jauno reindžeru grupas. 

Kustībā iesaistās aktīvi jaunieši, kas ikdienā piedalās īpaši aizsargājamo dabas teritoriju darbībā, attīstībā un aizsardzībā - brīvprātīgi rūpējas par kārtību teritorijā - piedaloties talkās un palīdzot vides inspektoriem dažādu pienākumu veikšanā. Tie ir jaunie dabas pētnieki, kuri seko norisēm dabā, cenšas izprast dzīvnieku pasaules likumus un vēro ikdienišķos dabas brīnumus, kas vairumam no mums paslīd garam nepamanīti. Jaunie reindžeri dod nozīmīgu ieguldījumu arī aizsargājamās dabas teritorijas apmeklētāju izglītošanā.

Jauno reindžeru kustība ir starptautiska un tās aizsākumi meklējami 2002. gadā, kad Eiropas dabas un nacionālo parku jeb Eiroparku federācija (Europarc Federation) izstrādāja tāda paša nosaukuma programmu, kuras galvenais mērķis - caur dažādām praktiskām aktivitātēm, arī neformālo izglītību veicināt jauniešu izpratni un ieinteresētību dabas izzināšanā, dabas aizsardzībā, kā arī vietējo dabas un kultūrvēsturisko objektu saudzēšanā.
 
Eiroparku federācija  ir nevalstiska organizācija, kas kopš 1973. gada apvieno ievērojamo skaitu Eiropas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju - dabas un nacionālos parkus, kā arī biosfēras rezervātus.


Jauno reindžeru iespējas

Katru gadu Latvijas Jaunajiem reindžeriem ir iespēja piedalīties vasaras nometnē, kas tiek organizēta kādā no Īpaši aizsargājamām teritorijām.  Nometnes laikā ir iespēja iepazīt ne tikai attiecīgās teritorijas dabas un kultūrvēstures vērtības, bet arī apgūt praktiskas iemaņas izdzīvošanai dabā. Būšana par Jauno reindžeru paver iespējas iepazīt līdzīgi domājošus jauniešus ne tikai no Latvijas, bet arī no Eiropas Īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, jo ik gadu Eiropas parku federācija organizē starptautiskas nometnes, kurās tiekas Jaunie reindžeri un viņu vadītāji. Nometņu laikā tiek plānota jauno reindžeru kustības attīstība, veikts ieguldījums kādā no Eiropas aizsargājamām teritorijām un iegūts atbalsts no citiem dabas aizsardzības jaunajiem entuziastiem. Gaujas Nacionālā parka Jaunie reindžeri piedalās starptautiskās nometnēs kopš 2008.gada. Kopš izveidotas jauno reindžeru grupas citās ĪADT, starptautisko pasākumu dalībnieku skaits pieaug. Šāda pieredzes apmaiņas iespēja ir veids, kā jaunieši var mācīties par dabas aizsardzību citviet, kā arī nest savas aizsargājamās dabas teritorijas un valsts vārdu pasaulē.
Jaunajiem reindžeriem ik pa laikam pievienojas jauni dalībnieki (par jauno reindžeru var kļūt ikviens vietējais- Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas vai tuvākās apkārtnes jaunietis (12-17), kura interese saistās ar dabas aizsardzību). Vairāk informācijas par Jauno Reindžeru kustību vari uzzināt, rakstot uz e-pastu anda.andrusaite(at)daba.gov.lv


Jaunie reindžeri Gaujas Nacionālajā parkā

Ieguldījumu un pamatu jauno reindžeru kustībai Gaujas Nacionālajā parkā likusi Meldra Langenfelde un Māris Mitrevics – ilggadējs vides inspektors, kurš 2004. gadā sapulcināja kopā jauniešus, no kuriem daļa vēl joprojām aktīvi darbojas dabas aizsardzībā.

Gaujas Nacionālā parka jaunie reindžeri piedalās un palīdz organizēt pasākumus – dodas dabas izpētes pārgājienos kopā ar speciālistiem un pieredzējušiem dabas sargiem, mācās un talko, lai sakoptu Nacionālā parka skaistākās vietas. Gaujas Nacionālā parka jaunie reindžeri ir īstenojuši interesantu projektu „Iepazīsim nakts dabu”, iesaistot dabas izzināšanā jauniešus no vietējām nevalstiskām organizācijām. Pieredzējušākie jaunie reindžeri vada vides izglītības nodarbības un radošās darbnīcas Dabas aizsardzības pārvaldes un Gaujas Nacionālā parka vietējo pašvaldību rīkotajos pasākumos.

Ja vēlies kļūt par jauno reindžeru Gaujas Nacionālajā parkā, nepieciešams sazināties ar dabas izglītības darba speciālisti Annu Maļiņinu. Kontakti:anna.malinina(at)daba.gov.lv


Jaunie reindžeri Ķemeru Nacionālajā parkā

Ķemeru Nacionālajā parkā Jauno reindžeru kustība aizsākusies 2015. gada nogalē. Tajā iesaistījušies aktīvi jaunieši no Ķemeriem un citām Jūrmalas pilsētas daļām, Rīgas, kā arī Tukuma. Jaunie dabas pētnieki dodas pārgājienos, tiekas ar inspektoriem un apgūst gan teorētiskas zinības, gan praktiskas iemaņas, kas nepieciešamas, lai apzinātu gan sev apkārt esošās dabas bagātības, gan to saglabāšanas principus.


Ķemeru Nacionālajā parka jauno reindžeru kustības vairākus dalībniekus var uzskatīt par pieredzējušiem dabas pētniekiem, kuri  kopš 2015. gadā jau piedalījās dažādās jauno reindžeru aktivitātēs, gan kopā ar Gaujas Nacionālā parka jauniešiem vasaras nometnē, gan uzņemot ciemiņus rudens brīvdienās. Kopīgajos pasākumos jauniešiem bija iespēja gan mērot spēkus pārgājienos, gan darīt labo darbu dabai, talkojot un plānojot nākošos pasākumus.

Ja vēlies kļūt par jauno reindžeru Ķemeru Nacionālajā parkā, nepieciešams sazināties ar dabas izglītības darba speciālisti Lindu Liepiņu. Kontakti: linda.liepina(at)daba.gov.lv


Jaunie reindžeri Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta jauno reindžeru kustība sāka savu darbību 2018. gadā. Tajā iesaistījušies Viļķenes novada un Alojas novada jaunieši.  Abu novadu jaunieši kopā regulāri dodas dabas izpētes pārgājienos, tiekas ar vides inspektoriem un apgūst gan teorētiskas zinības, gan praktiskas iemaņas, lai apzinātu gan teritorijas dabas bagātības, gan to saglabāšanas principus.  Apgūstot dabas pētīšanas metodes, jaunie reindžeri iesaistās sabiedriskā moniotoringā, jeb dabas datu ievākšanas programmā.

Lai gan jauno reindžeru grupa Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā izveidota salīdzinoši nesen, vairākus jauniešus jau var uzskatīt par pieredzējušiem dabas pētniekiem.  Viņi brīvprātīgi piedalījušies Dabas koncertzāles pasākuma zinātnisko laboratoriju darbības nodrošināšanā un informējuši apmeklētājus ar dabas koncertzāles varoņu dzīvesstāstiem.

Ja vēlies kļūt par jauno reindžeru Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, nepieciešams sazināties ar dabas izglītības darba speciālisti Intu Somu. Kontakti: inta.soma(at)daba.gov.lv


Jaunie reindžeri Papes dabas parkā

Papes dabas parka jauno reindžeru kustība sāka savu darbību 2018. gadā. Tajā iesaistījušies vairāki dabas aizsardzībā ieinteresēti jaunieši, kas dodas dabas parka apsekošanas  un izpētes pārgājienos, kopā ar vides inspektori apgūst praktiskas iemaņas, lai apzinātu gan teritorijas dabas bagātības, gan to saglabāšanas principus. Nākotnē Papes dabas parka jauno reindžeru grupa plāno paplašināties un organizēt nodarbības visos gadalaikos, kā arī piedalīties kopīgajos visu aizsargājamo teritoriju jauno reindžeru pasākumos. 

Ja vēlies kļūt par jauno reindžeru Papes dabas parkā, nepieciešams sazināties ar valsts vides inspektori Sniedzi Viši. Kontakti: sniedze.vise(at)daba.gov.lv
Ieskatam par jaunajiem reindžeriem