LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

 
E-pakalpojums "Dabas datu pārvaldības sistēma", ir balstīts uz dabas datu pārvaldības sistēmu "Ozols", kurā tiek uzkrāta informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, apsaimniekošanas pasākumiem, tūrisma infrastruktūru īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, atlīdzības par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos izmaksu, valsts reģistra kartogrāfiskie dati, bioloģiskās daudzveidības monitoringa dati un citi dati, kas aktuāli dabas aizsardzības jomā.
 
E-pakalpojums paredzēts, lai dažādu nozaru speciālisti/eksperti un organizācijas, kā arī jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kurš vēlas uzzināt par īpaši aizsargājamām dabas vērtībām sev interesējošā vietā varētu ātri un ērti atrast nepieciešamo informāciju.
 
Dati pārlūkojami kartes formā, pieslēdzot vajadzīgo informācijas līmeni un atlasot ierakstus pēc interesējošiem parametriem. Sistēma ir intuitīvi uztverama, taču ērtākai lietošanai ir pieejama lietotāja rokasgrāmata.
 
Sistēmā integrētais datu slānis par lapukoku praulgrauzi (Osmoderma barnabita) izveidots sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, izmantojot Eiropas Komisijas LIFE finanšu instrumenta projekta EREMITA MEADOWS (LIFE09 NAT/LV/000240) ietvaros uzkrātos datus un sagatvoto datu bāzi.
Dati "Lapukoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita)" atsevišķi - lejupielādēt >>>
Lai varētu iegūt pieeju datiem, jāsazinās ar Dabas aizsardzības pārvaldes datu pārvaldības sistēmas nodaļas vadītāju Jāni Kotānu - janis.kotans(at)daba.gov.lv
 
E-pakalpojums pieejams divos līmeņos – kā publiskam (VIESA statusā) un kā autorizētam (REĢISTRĒTA LIETOTĀJA statusā) lietotājam. Tie savstarpēji atšķiras ar pieejamo datu detalizācijas pakāpi un datu apstrādes iespējām.
 
Saskaņā ar 09.06.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 293 ''Dabas datu pārvaldības sistēmas uzturēšanas, datu aktualizācijas un informācijas aprites kārtība'' 3. punktu reģistrētā lietotāja tiesībās piešķir valsts un pašvaldību iestādēm un kapitālsabiedrībām, sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificētiem ekspertiem, kā arī fiziskām un juridiskām personām, kas veic pētījumus vai īsteno projektus dabas aizsardzības jomā, sistēmas reģistrētā lietotāja tiesības.
 
Dabas datu pārvaldības sistēmas ģeotelpiskās informācijas izmantošanas kārtību nosaka 2011.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.673 "Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība".
 
Ieiet dabas datu pārvaldības sistēmā "OZOLS"
 
 


 
Izstrādāts Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu elektronizācija"
3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMPELS/013 - "OZOLS" ietvaros.