LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ziņojumi Eiropas Komisijai
Ziņojums Eiropas Komisijai par biotopu (dzīvotņu) un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā
Novērtējums par 2007.-2012. gada periodu
 
Ik sešus gadus visas ES dalībvalstis gatavo ziņojumu Eiropas Komisijai par apdraudēto un īpaši aizsargājamo biotopu (turpmāk – dzīvotņu) un sugu stāvokli katrā valstī, ko nosaka Eiropas Padomes 1992. gada 21. maija direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (turpmāk – Dzīvotņu direktīva) 17. pants. Ziņojuma būtība ir novērtēt sasniegto ceļā uz valstu apņemšanos apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. Latvija šo ziņojumu pirmo reizi sagatavoja 2007. gadā. Šī gada septembrī ir noslēgusies otrā ziņojuma iesniegšana par 2007.-2012. gada periodu.

Ziņojuma faktu daļu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā apkopoja Latvijas Dabas fonds, sagatavošanā pieaicinot 28 vadošos dzīvotņu un sugu ekspertus. Šo novērtējumu visas ES valstis sagatavo pēc vienām un tām pašām vadlīnijām, kas izriet no Dzīvotņu direktīvas. Latvijas oficiālajā dzīvotņu sarakstā, kas pakļauts vērtējumam, ir 8 jūras, 9 piejūras un iekšzemes kāpu, 7 iekšzemes ūdeņu, 2 virsāju, 11 zālāju, 8 purvu, 3 iežu atsegumu, 9 mežu dzīvotņu veidi, kuri pārstāv Latvijas ainavas relatīvi dabiskāko/pirmatnīgāko daļu. Ziņojums sniegts arī par 114 sugām (izņemot putnu sugas, jo par tām tiek ziņots atsevišķi).
 
Visnelabvēlīgākais stāvoklis konstatēts meža dzīvotņu grupā, kur pilnīgi visiem dzīvotņu veidiem tas novērtēts kā vissliktākais iespējamais. Savukārt šobrīd visstraujāk izzūdošās ir dabisko pļavu dzīvotnes. Labākais stāvoklis ir iežu atsegumu grupai, kur iekļautas kaļķiežu un smilšakmens klintis un alas.
 
Ziņojuma kopsavilkums:
Ziņojuma kopsavilkumā apkopoti visu dzīvotņu un sugu novērtējumi atbilstoši vadlīnijās norādītajiem vērtēšanas parametriem:
  • dzīvotnēm: dabiskās izplatības areāls, dzīvotnes aizņemtā platība, specifiskās struktūras un funkcijas, nākotnes izredzes;
  • sugām: dabiskās izplatības areāls, populācija, sugas dzīvotne, nākotnes izredzes;
  • gan dzīvotnēm, gan sugām: kopējais aizsardzības stāvokļa novērtējums.
Pilns ziņojums pieejams Eiropas Vides aģentūras interneta vietnē >>>
Dati par sugām un biotopiem pieejami ekspertiem.
 
Sugu un biotopu aizsardzības statusa bioģeogrāfisko novērtējumu pārskats >>>
 
Eiropas valstu nacionālo ziņojumu par apdraudēto un īpaši aizsargājamo dzīvotņu un sugu stāvokli kopsavilkumi >>>