LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Kaučers
 
 
Aizsardzības kategorija: aizsargājamo ainavu apvidus, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0600900
Administratīvais iedalījums: Preiļu novada Preiļu pagasts; Riebiņu novada Rušonas pagasts.
Platība: 2769 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri aizsargājamo ainavu apvidus pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija
 
Dabas vērtības: 
Aizsargājamā teritorijā atrodas 7 ezeri: Salmeja, Kaučera, Stupānu (Stuponu), Liminu, Meiraukas, Baibas un Asara (Esereiša) ezeri, kuri no kopējās aizsargājamo ainavu apvidus teritorijas platības sastāda 8 %. Teritorijā konstatēti tādi ES Biotopu direktīvas biotopi kā – 3150 Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, 6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs, 7140  Pārejas purvi un slīkšņas, 9010* Boreālie meži u.c. Teritorijā sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu:
augi – lokanā najāda (Najas flexilis, apaļlapu dumbrene (Pseudocalliergon trifarium), platlapu vijzobe (Tortula latifolia), lielziedu uzpirkstīte (Digitalis grandiflora) u.c.;
bezmugurkaulnieki – divjoslu airvabole (Graphoderus bilineatus), zirgskābeņu zilenītis (Lycaena dispar), četrzobu pumpurgliemezis (Vertigo geyeri) u.c.;
abinieki un rāpuļi – lielais tritons (Triturus cristatus), sila ķirzaka (Lacerta agilis) u.c.;
putni – grieze Crex crex, melnā dzilna (Dryocopus martius), pelēkā dzilna (Picus canus) u.c.

 
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt  (PDF 2.37 MB)
Pielikumi: lejupielādēt  (ZIP 168.2 MB)