Nīcgales meži
Aizsargājamo ainavu apvidus NĪCGALES MEŽI. Foto: Inita Bružika
Foto: I.Bružika
Atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: aizsargājamo ainavu apvidus, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0601000
Administratīvais iedalījums: Daugavpils novada Nīcgales pagasts.
Platība: 915 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri aizsargājamo ainavu apvidus pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
Dabas vērtības
Teritorija nozīmīga vienas ES Biotopu direktīvas II pielikuma tauriņu sugas (skabiosu pļavraibenis (Euphydryas aurinia)), divu II un IV pielikuma sugu (ošu pļavraibenis (Euphydryas maturna), zirgskābeņu zilenītis (Lycaena dispar) un divu IV pielikuma sugu (meža sīksamtenis (Coenonympha hero), gāršas samtenis (Lopinga achine)) saglabāšanai. Visas taureņu sugas ir iekļautas Latvijas īpaši aizsargājamo sugu saraksta 1.pielikumā. Teritorijā atrodas nozīmīgas šo sugu populācijas. Teritorijā konstatēti tādi ES Biotopu direktīvas biotopi kā – 9010* Veci vai dabiski boreāli meži, 9020* Veci jaukti platlapju meži, 9080* Staignāju meži u.c. Teritorijā sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu:
augi – laksis (Allium ursinum), kamolainā ežgalvīte (Sparganium glomeratum), villainā gundega (Ranunculus lanuginosus), pieczobu trejsmailīte (Tritomaria quinquedentata) u.c.;
bezmugurkaulnieki – skabiozu pļavraibenis (Euphydryas aurinia), ošu pļavraibenis (Euphydryas maturna), zirgskābeņu zilenītis (Lycaena dispar), ošu jeb zilā ordeņpūcīte (Catocala fraxini), gāršas lācītis (Pericallia matronula) u.c.;
putni – baltmugurdzenis (Picoides leucotos), vidējais dzenis (Picoides medius), urālpūce (Strix uralensis), apodziņš (Galucidium passerinum) u.c.
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns (2019.>>>2031.): lejupielādēt (DOCX 26,29 MB)
Pielikumi: 
1. Zemes lietojuma veidu karte  (PDF 0,7 MB)
2. Zemes īpašuma veidu karte  (PDF 1,10 MB)
3. Zemes virsmas modelis  (PDF 0,47 MB)
4. Aizsargājamo biotopu karte  (PDF 1,75 MB)
5. Reto un aizsargājamo vaskulāro augu sugu karte  (PDF 1,69 MB)
6. Reto un aizsargājamo bezmugurkaulnieku sugu karte  (PDF 1,7 MB)
7. Reto un aizsargājamo putnu sugu karte  (PDF 1,68 MB)
8.1. Ainaviskā vērtējuma karte   (PDF 1,56 MB)
8.2. Ainaviski nozīmīgo teritoriju karte  (PDF 1,52 MB)
9. Meža augšanas apstākļu tipu karte  (PDF 1,6 MB)
10. Mežaudžu plāns  (PDF 1,83 MB)
11. Mežaudžu vecuma grupu karte  (PDF 1,71 MB)
12. Apsaimniekošanas pasākumu karte  (PDF 1,49 MB)
13. Plānotais funkcionālais zonējums  (PDF 1,52 MB)
14. Notikušo uzraudzības grupas sanāksmju, informatīvās sanāksmes un sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokoli  (PDF 6,1 MB)