LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Dabas aizsardzības plāni

Kas ir dabas aizsardzības plāns?

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānus izstrādā noteiktam laika posmam (parasti 7-15 gadi) un tos apstiprina vides ministrs. Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses, tā lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevums ir organizēt dabas aizsardzības plānu izstrādi un veicināt to ieviešanu tajās aizsargājamās teritorijās, kurām nav izveidota administrācija.
 

Ko dabas aizsardzības plāns nosaka?

Dabas aizsardzības plāns nosaka nepieciešamo dabas aizsardzības un pieļaujamo saimniecisko darbību, atbilstoši  ĪADT zonējumam. Iedalījums zonās (regulējamā režīma, lieguma, ainavu aizsardzības, neitrālā ) tiek pamatots dabas aizsardzības plānā, papildus apstiprināts ar teritorijas individuālo noteikumu pieņemšanu. Dabas aizsardzības plāni ir saistoši visu līmeņu teritorijas plānojumiem un teritorijas apsaimniekotājiem.
 

Kā plāns tiek izstrādāts? 

MK 2007.gada noteikumi 686. "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” nosaka, ka Vides ministrijas izveidota komisija katru gadu izvērtē fizisko vai juridisko personu (tai skaitā valsts vai pašvaldības iestāžu) iesniegtos aizsargājamās teritorijas plāna izstrādes priekšlikumus. Noteikumi paredz, ka plāna izstrādes procesu organizē attiecīgās aizsargājamās teritorijas administrācija vai Dabas aizsardzības pārvalde. Pašvaldības izveidotas aizsargājamās teritorijas plānu izstrādā attiecīgā pašvaldība.
 
Dabas aizsardzības plāna izstrādi uzsākot, tiek organizēta informatīvā sanāksme, kurā iepazīstina ar dabas aizsardzības plāna izstrādes mērķiem, izstrādes procesu un plānotajām aktivitātēm. Sanāksmes mērķis ir apzināt valsts institūciju, pašvaldības un zemes lietotāju iespējamās kopīgās intereses aizsargājamās dabas teritorijas apsaimniekošanā un plāna izstrādes uzraudzības grupas izveidošana. Uzraudzības grupas sastāvā tiek iekļauti pārstāvji no  ieinteresētajām pusēm, tai skaitā zemes īpašnieki un pašvaldība, tādejādi nodrošinot dažādu viedokļu un interešu uzklausīšanu.

Materiāli dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem