LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Kalendārs
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādes pasākumi 2018. gadā

2018. gadā turpinās dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam  Ziemeļu purvi, Augstroze, Baltezera purvs un Raunas Staburags.
2018. gadā uzsākta dabas aizsardzības plāna izstrāde ir dabas liegumam Dūņezers un Vidzemes akmeņainā jūrmala, dabas parkam Aiviekstes paliene, Dvietes paliene, Ragakāpa, Silene un Vecumu meži, kā arī aizsargājamo ainavu apvidum Nīcgales meži.


 
Datums, laiks un
pasākuma vieta
Pasākuma organizētājs
Pasākuma nosaukums un anotācija
Atbildīgais par pasākumu
21.12.2017. plkst. 17.00
Raunas novada dome, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas novads
Raunas novada dome Dabas lieguma "Raunas Staburags"
dabas aizsardzības plāna izstrādes
sabiedriskās apspriešanas sanāksm

Plāna elektroniskā versija
Raunas novada dome
64107343
23.11.2017. plkst. 10:00
Raunas novada dome, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas novads
Raunas novada dome Dabas lieguma "Raunas Staburags"
dabas aizsardzības plāna izstrādes
uzraudzības grupas 2. sanāksme
Raunas novada dome
64107343