LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Kalendārs

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādes pasākumi 2020. gadā

2020. gadā uzsākta un turpinās dabas aizsardzības plānus izstrāde šādām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām: dabas liegumam “Diļļu pļavas”, “Durbes ezera pļavas”, “Garkalnes meži”, “Mežole“, “Sventājas upes ieleja“, “Tāšu ezers”, “Platenes purvs“, “Ventas un Šķerveļa ieleja”, dabas parkam “Aiviekstes paliene”, “Dvietes paliene”, “Numernes valnis”, “Riežupe”, aizsargājamo ainavu apvidum “Augšdaugava” un Gaujas Nacionālajam parkam, aizsargājamam dendroloģiskajam stādījumam „Kalsnavas dendrārijs”
 
Laiks un vieta Rīko Pasākums Atbildīgais
03.08.2020. plkst. 17.00
Videokonference

Iesūtīt jautājumus un pieteikties dalībai videokonferencē iespējams līdz 3.augusta plkst. 10.00, rakstot uz e-pastu birojs@vkb.lv.
SIA "Vides Konsultāciju Birojs"

Dabas lieguma “Garkalnes meži” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas tiešsaistes videokonference

Plānā ietverta vēsturiskā un aktuālā informācija par teritorijas dabas vērtībām, to sociālekonomisko nozīmi, ietekmēm un draudiem, kā arī, saskaņojot zemes īpašnieku intereses un sugu un biotopu aizsardzības prasības, plānoti dabas vērtību saglabāšanai nepieciešamie apsaimniekošanas pasākumi, sevišķu vērību veltot zaļās vārnas barošanās biotopu – virsāju, pelēko kāpu un skraju mežu ar sausokņiem un kritalām – saglabāšanai un atjaunošanai.

Ar plānu, videoprezentāciju un atbildēm uz iesūtītajiem jautājumiem no 21.jūlija līdz 6.augustam iespējams iepazīties

  • tīmekļvietnēs www.vkb.lv, www.garkalne.lv un www.incukalns.lv,
  • kā arī plāna izstrādātāja SIA “Vides Konsultāciju Birojs” birojā (Ezermalas ielā 28, Rīgā, LV-1014), iepriekš piesakoties pa tālruni 67557668.


Aicinām ikvienu interesentu iepazīties ar plānu un videoprezentāciju, piedalīties videokonferencē un līdz 6.augustam sniegt rakstiskus priekšlikumus plāna pilnveidei, adresējot tos SIA “Vides Konsultāciju Birojs”.

Plāna izstrāde notiek Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotās dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

 

Kristīne Vilciņa 67557668
23.07.2020. plkst.10.00
Kalsnavas arborētuma semināru zāle, “Ogu īves”, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads
Biedrība “Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs” Aizsargājamo dendroloģisko stādījumu „Kalsnavas dendrārijs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme
 
Kalsnavas dendrārijs atrodas Madonas novada Kalsnavas pagastā un Pļaviņu novada Aiviekstes pagastā. Dendrārijs izveidots 1975. gadā, lai veiktu zinātniskus pētījumus dendroloģijā un mežsaimniecībā, kā arī veidotu citzemju kokaugu stādījumus pavairojamā materiāla ieguvei. Kopumā dendrārijā reģistrēti aptuveni 3000 taksoni. Kolekcijai ir ievērojama zinātniska, izglītojoša, saimnieciska un rekreatīva nozīme. Tas ir aktīvi funkcionējošs objekts, kur joprojām notiek citzemju kokaugu taksonu introdukcijas un zinātniskas izpētes, vietējo kokaugu sugu selekcijas, kritiskas izvērtēšanas un atlases darbs.
 
Taksonu skaita ziņā Kalsnavas dendrārijs ir otra lielākā kokaugu kolekcija Latvijā un nozīmīgākais šāda veida objekts Austrumlatvijā. Dendrārija teritoriju apsaimnieko LVM uzņēmums “LVM Sēklas un stādi”. Dendroloģiskie stādījumi “Kalsnavas Dendrārijs” ar LR MK noteikumiem Nr131 “Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem” (03.20.2001.) ir atzīts par īpaši aizsargājamu dabas teritoriju, lai saglabātu Austrumlatvijā bagātāko zinātniski dokumentēto kokaugu stādījumu.
 
Dabas aizsardzības plāns tiks izstrādāts turpmākajiem 10 gadiem. Tā uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, tā, lai tiktu saglabātas teritorijā sastopamās dabas vērtības. Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar aizsargājamo dendroloģisko stādījumu „Kalsnavas dendrārijs” izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.
 
Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un visus pārējos, kam interesē aizsargājamo dendroloģisko stādījumu „Kalsnavas dendrārijs” turpmākā aizsardzība un apsaimniekošana, iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!
 
Dabas aizsardzības plānu AS “Latvijas valsts meži” uzdevumā izstrādā , adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5400. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko aizsargājamo dendroloģisko stādījumu „Kalsnavas dendrārijs” attīstības vīziju aicinām sanāksmē vai rakstiski līdz 2020. gada 21. jūlijam, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam Uldim Valainim: uldis.valainis@biology.lv.
Uldis Valainis 26113065
22.07.2020. plkst. 13.00
Tārgales pagasta pārvalde, Dzintarkalni, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov.
SIA "Vides Konsultāciju Birojs" Dabas lieguma "Platenes purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas  noslēguma sanāksme Kristīne Vilciņa
26554868
20.07.2020. plkst. 12.00
Durbes novada domes Konferenču zālē (2. stāvā) Parka ielā 2, Lieģos, Tadaiķu pagastā,
Durbes novadā
SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" Dabas lieguma "Durbes ezera pļavas"noslēdzošā uzraudzības grupas sanāksme

Dabas aizsardzības plāna materiāli lejupielādēšanai būs pieejami no 13.jūlija šajā saitē.
Aiga Tora 67242411
10.07.2020. plkst. 11.00
Alsungas novada pašvaldība, Alsunga
SIA "Envirotech" Dabas lieguma "Diļļu pļavas" noslēdzošā uzraudzības grupas sanāksme
 
Izstrādātais dabas aizsardzības plāns un tā pielikumi pieejami šajā saitē.
Domes sēdes protokola izraksts iekļauts 5.pielikumā.
Mārtiņš Grosbahs
25641455
07.07.2020. plkst. 11.00
Dabas aizsardzības pārvaldes birojs, Sigulda, Baznīcas iela 7, 2.stāva zāle
Dabas aizsardzības pārvalde

Dabas lieguma “Garkalnes meži” dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas sanāksme

Gita Strode 29455010
4.-19.06.2020.
Durbes novada dome Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447
SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” Dabas lieguma ‘’Durbes ezera pļavas” dabas aizsardzības plāna neklātienes sabiedriskā apspriešana.
 
Ņemot vērā izsludināto ārkārtas situāciju valstī, no šī gada 4. jūnija līdz 19. jūnijam notiks dabas aizsardzības plāna dabas liegumam ‘’Durbes ezera pļavas’’ neklātienes (attālinātā) sabiedriskā apspriešana.
 
Ar dabas aizsardzības plānu no 2020. gada 4. jūnija varēs iepazīties:
  • Durbes novada domē (Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447) darba laikā;
  • Durbes novada mājaslapā www.durbe.lv un dabas aizsardzības plāna izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv (sadaļā “Aktualitātes”), kur būs pieejama arī dabas aizsardzības plāna video prezentācija.
Aicinām izteikt savu viedokli un sniegt rakstiskus priekšlikumus plāna pilnveidei līdz 19. jūnijam, adresējot tos plāna izstrādātājam: SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment, Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV-1010 vai e-pastu elle@environment.lv vai Durbes novada domei Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447.
 
Līdz 19. jūnijam saņemtie jautājumi un priekšlikumi tiks apkopoti un par tiem tiks sniegtas atbildes atsevišķā pielikumā, kurš tiks pievienots pie dabas aizsardzības plānam un būs pieejams dabas aizsardzības plāna izstrādātāja mājaslapā.
 
Aiga Tora 67242411
10.06.2020. plkst. 14.00
"Lībiešu sēta", "Bitnieki", Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov.
SIA “Vides Konsultāciju Birojs” Dabas lieguma "Platenes purvs"dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
 Lai nodrošinātu pasākumus Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai, līdz 9. jūnijam lūdzam iepriekš pieteikties dalībai sanāksmē (tālr. 67557668 vai e-pasts birojs@vkb.lv).

Ar dabas aizsardzības plānu tā sabiedriskās apspriešanas laikā no 27. maija līdz 15. jūnijam varēs iepazīties interneta vietnēs www.ventspilsnovads.lv un www.vkb.lv, kā arī plāns būs pieejams Ventspils novada Tārgales pagasta pārvaldē (“Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads, pirmdienās – trešdienās 8.00 – 16.30, ceturtdienās  8.00 – 17.30 un piektdienās 8.00 – 15.30).

Līdz 2020. gada 15. jūnijam ikviens interesents var iesniegt rakstiskus priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu, nosūtot tos SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014 vai birojs@vkb.lv). Sīkāka informācija pa tālr. 67557668.
 
67557668
25.05.2020. plkst.11:00
Launkalnes pagasta pārvalde, Ezera iela 2A, Launkalne, Smiltenes novads
SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" Dabas lieguma "Mežole" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 4. sanāksme

 
Aiga Tora 67242411
8.-22.05.2020.
Alsungas kultūras nams, Ziedulejas iela 1, Alsunga
 
SIA “Enviroprojekts” Neklātienes iepazīšanās ar dabas lieguma “Diļļu pļavas” dabas aizsardzības plānu

Ar plānu, tā saistītajiem dokumentiem, koncentrētu prezentāciju un tās video failu līdz 22. maijam aicinām iepazīties ikvienu sev ērtā veidā:

  1. drukātā versijā Alsungas novada pašvaldībā (Pils ielā 1, Alsungā, darba dienās plkst. 8.00 – 17.00), kā arī
  2. plāna izstrādātāja SIA “Enviroprojekts” tīmekļa vietnē: http://www.enviro.lv/DA_Plans_Dillu_plavas/ .

Aicinām izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus plāna pilnveidei līdz 22. maijam, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam Mārtiņam Grosbaham (martins@enviro.lv). Tāpat mudinām ziņot, ja neviens no piedāvātajiem iepazīšanās veidiem jums šobrīd nav pieejams, kā arī plašāku informāciju un atbildes uz jautājumiem varat saņemt, zvanot uz tālruņa numuru 25 641 455 darba dienās plkst. 9.00 – 18.00.

Mārtiņš Grosbahs
25641455
25.03.2020. plkst. 18.00
Alsungas kultūras nams, Ziedulejas iela 1, Alsunga
SIA "Enviroprojekts" Dabas lieguma “Diļļu pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana
Dabas aizsardzības plāna drukāta versija līdz 2020. gada 31.martam pieejama Alsungas novada pašvaldībā - Pils ielā 1, Alsungā, kā arī tā elektroniskā versija www.enviro.lv
Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par plānu aicinām sanāksmē vai rakstiski līdz 30. martam, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA “Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1048 vai info@enviro.lv).
Mārtiņš Grosbahs
25641455
11.03.2020. plkst. 14.00
Grobiņas novada dome, Lielā iela 76, Grobiņa
SIA "Enviroprojekts" Dabas lieguma "Tāšu ezers" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas  sanāksme
Dabas aizsardzības plāns ar kartogrāfiskiem pielikumiem atrodams šeit: 
Līga Blanka
29262049
11.03.2020. plkst. 11.00
Rucavas novada dome, Rucava
SIA "Enviroprojekts" Dabas lieguma "Sventājas upes ieleja" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas  sanāksme
Dabas aizsardzības plāns ar kartogrāfiskiem pielikumiem atrodams šeit: 
Līga Blanka
29262049
24.03.2020. plkst. 11.00
Tārgales pagasta pārvalde, “Dzintarkalni”, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov.
SIA "Vides Konsultāciju Birojs" Dabas lieguma "Platenes purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas  sanāksme Kristīne Vilciņa
26554868
02.03.2020. plkst. 16.00
Launkalnes pagasta pārvalde, Ezera ielā 2a, Launkalne
SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" Dabas lieguma “Mežole” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Dabas aizsardzības plāna redakcija sabiedriskai apspriešanai:
http://environment.lv/lv/jaunumi/dabas-aizsardzibas-plani/mezole
Aiga Tora
26112581
28.02.2020. plkst. 13.00
Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas biroja telpas, Rīgas iela 10a, Salacgrīva
SIA "Enviroprojekts" Dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas  sanāksme Līga Blanka
29262049
27.02.2020. plkst. 12.00
Durbes novada domes Konferenču zāle (2.stāvs), Lieģi, Parka iela 2, Tadaiķu pag., Durbes nov.
SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" Dabas lieguma "Durbes ezera pļavas" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme Aiga Tora 67242411
14.02.2020. plkst. 14.00
Skrundas kultūras nams, 1. stāvs, Lielā iela 1a, Skrunda
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65422180, e-pasts: du@du.lv, www.du.lv
Dabas lieguma “Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Dabas aizsardzības plāna redakcija sabiedriskai apspriešanai >>>
 
Uldis Valainis 26113065
13.02.2020. plkst. 17.00
Straupes pagasta „Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads
SIA „Estonian, Latvian & Lithunian Environment” Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme
11.02.2020. plkst. 17.00 Siguldas novada Kultūras centrā, Zinātnes iela 7B, Siguldas pagasts, Siguldas novads SIA „Estonian, Latvian & Lithunian Environment” Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme
30.01.2020. plkst. 10.00
Alsungas novada dome, Pils iela 1, Alsunga
SIA „Enviroprojekts”

Dabas lieguma "Diļļu pļavas" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme
 

Līga Blanka 29262049
30.01.2020. plkst.11:00
Launkalnes pagasta pārvalde, Ezera iela 2A, Launkalne, Smiltenes novads
SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" Dabas lieguma "Mežole" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 3. sanāksme Aiga Tora, 67242411
22.01.2020. plkst. 18.00
Rucavas novada dome, „Pagastmājā”, Rucavas nov.
SIA "Enviroprojekts" Dabas lieguma "Sventājas upes ieleja" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešana sanāksme
Dabas lieguma “Sventājas upes ieleja” vērtības nosaka Sventājas upe ar tās ieleju, kurā atrodams 21 dažādas Eiropas Savienības (ES) nozīmes biotops. Salīdzinoši nelielajā lieguma platībā, ko veido šaura – lineāra josla gar upes vienu krastu, izveidojušās daudzveidīgas augtenes un lokāli reljefa un mikroreljefa apstākļi, kas nosaka daudzveidīgo un dažādu ES biotopu, un ar tiem saistīto, sugu sabiedrību skaitu. Liegumā konstatētas vairākas retas augu sugas, to skaitā Šķēplapu ķiverene, Kailā sinepīte, Mazā pūtele, kā arī vairākas retas dzīvnieku sugas - viena no tām ir grieze.

Sabiedriskās apspriedes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem, dabas vērtībām, kā arī plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.

Darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes ES nozīmes īpaši aizsargājamai dabas teritorijai, dabas liegumam “Sventājas upes ieleja”, kas atrodas Rucavas novadā, ir uzsākts 2018. gadā. Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts 12 gadu laika posmam.

Ar dabas aizsardzības plānu un citiem plāna izstrādes procesā sagatavotajiem dokumentiem var iepazīties:
  • elektroniski SIA “Enviroprojekts” tīmekļa vietnē www.enviro.lv.
  • izdrukas veidā lasīšanai Rucavas novada domē. Papildus informācija pa tālruni: 29262049.
Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 27. janvārim, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA “Enviroprojekts”.

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes  uzdevumā izstrādā SIA “Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 31, Rīga LV- 1048, www.enviro.lv, info@enviro.lv).
Līga Blanka 29262049
17.01.2020. plkst. 14.00 Skrundas kultūras nams, 3. stāvs, Lielā iela 1a, Skrunda Daugavpils Universitāte Dabas lieguma “Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme Uldis Valainis 26113065
16.01.2020. plkst. 10.00
Kārsavas novada dome, Vienības iela 53, konferenču zāle
Daugavpils Universitāte Dabas parka “Numernes valnis” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas noslēguma sanāksm Uldis Valainis 26113065