LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Kalendārs

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādes pasākumi 2020. gadā

2020. gadā uzsākta un turpinās dabas aizsardzības plānus izstrāde šādām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām: dabas liegumam “Diļļu pļavas”, “Durbes ezera pļavas”, “Garkalnes meži”, “Mežole“, “Sventājas upes ieleja“, “Tāšu ezers”, “Platenes purvs“, “Ventas un Šķerveļa ieleja”, dabas parkam “Aiviekstes paliene”, “Dvietes paliene”, “Numernes valnis”, “Riežupe”, aizsargājamo ainavu apvidum “Augšdaugava” un Gaujas Nacionālajam parkam.
 
Laiks un vieta Rīko Pasākums Atbildīgais
25.03.2020. plkst. 18.00
Alsungas kultūras nams, Ziedulejas iela 1, Alsunga
SIA "Enviroprojekts" Dabas lieguma “Diļļu pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana
Dabas aizsardzības plāna drukāta versija līdz 2020. gada 31.martam pieejama Alsungas novada pašvaldībā - Pils ielā 1, Alsungā, kā arī tā elektroniskā versija www.enviro.lv
Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par plānu aicinām sanāksmē vai rakstiski līdz 30. martam, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA “Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1048 vai info@enviro.lv).
Mārtiņš Grosbahs
25641455
11.03.2020. plkst. 14.00
Grobiņas novada dome, Lielā iela 76, Grobiņa
SIA "Enviroprojekts" Dabas lieguma "Tāšu ezers" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas  sanāksme
Dabas aizsardzības plāns ar kartogrāfiskiem pielikumiem atrodams šeit: 
Līga Blanka
29262049
11.03.2020. plkst. 11.00
Rucavas novada dome, Rucava
SIA "Enviroprojekts" Dabas lieguma "Sventājas upes ieleja" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas  sanāksme
Dabas aizsardzības plāns ar kartogrāfiskiem pielikumiem atrodams šeit: 
Līga Blanka
29262049
24.03.2020. plkst. 11.00
Tārgales pagasta pārvalde, “Dzintarkalni”, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov.
SIA "Vides Konsultāciju Birojs" Dabas lieguma "Platenes purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas  sanāksme Kristīne Vilciņa
26554868
02.03.2020. plkst. 16.00
Launkalnes pagasta pārvalde, Ezera ielā 2a, Launkalne
SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" Dabas lieguma “Mežole” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Dabas aizsardzības plāna redakcija sabiedriskai apspriešanai:
http://environment.lv/lv/jaunumi/dabas-aizsardzibas-plani/mezole
Aiga Tora
26112581
28.02.2020. plkst. 13.00
Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas biroja telpas, Rīgas iela 10a, Salacgrīva
SIA "Enviroprojekts" Dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas  sanāksme Līga Blanka
29262049
27.02.2020. plkst. 12.00
Durbes novada domes Konferenču zāle (2.stāvs), Lieģi, Parka iela 2, Tadaiķu pag., Durbes nov.
SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" Dabas lieguma "Durbes ezera pļavas" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme Aiga Tora 67242411
14.02.2020. plkst. 14.00
Skrundas kultūras nams, 1. stāvs, Lielā iela 1a, Skrunda
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65422180, e-pasts: du@du.lv, www.du.lv
Dabas lieguma “Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Dabas aizsardzības plāna redakcija sabiedriskai apspriešanai >>>
 
Uldis Valainis 26113065
13.02.2020. plkst. 17.00
Straupes pagasta „Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads
SIA „Estonian, Latvian & Lithunian Environment” Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme
11.02.2020. plkst. 17.00 Siguldas novada Kultūras centrā, Zinātnes iela 7B, Siguldas pagasts, Siguldas novads SIA „Estonian, Latvian & Lithunian Environment” Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme
30.01.2020. plkst. 10.00
Alsungas novada dome, Pils iela 1, Alsunga
SIA „Enviroprojekts”

Dabas lieguma "Diļļu pļavas" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme
 

Līga Blanka 29262049
30.01.2020. plkst.11:00
Launkalnes pagasta pārvalde, Ezera iela 2A, Launkalne, Smiltenes novads
SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" Dabas lieguma "Mežole" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 3. sanāksme Aiga Tora, 67242411
22.01.2020. plkst. 18.00
Rucavas novada dome, „Pagastmājā”, Rucavas nov.
SIA "Enviroprojekts" Dabas lieguma "Sventājas upes ieleja" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešana sanāksme
Dabas lieguma “Sventājas upes ieleja” vērtības nosaka Sventājas upe ar tās ieleju, kurā atrodams 21 dažādas Eiropas Savienības (ES) nozīmes biotops. Salīdzinoši nelielajā lieguma platībā, ko veido šaura – lineāra josla gar upes vienu krastu, izveidojušās daudzveidīgas augtenes un lokāli reljefa un mikroreljefa apstākļi, kas nosaka daudzveidīgo un dažādu ES biotopu, un ar tiem saistīto, sugu sabiedrību skaitu. Liegumā konstatētas vairākas retas augu sugas, to skaitā Šķēplapu ķiverene, Kailā sinepīte, Mazā pūtele, kā arī vairākas retas dzīvnieku sugas - viena no tām ir grieze.

Sabiedriskās apspriedes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem, dabas vērtībām, kā arī plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.

Darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes ES nozīmes īpaši aizsargājamai dabas teritorijai, dabas liegumam “Sventājas upes ieleja”, kas atrodas Rucavas novadā, ir uzsākts 2018. gadā. Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts 12 gadu laika posmam.

Ar dabas aizsardzības plānu un citiem plāna izstrādes procesā sagatavotajiem dokumentiem var iepazīties:
  • elektroniski SIA “Enviroprojekts” tīmekļa vietnē www.enviro.lv.
  • izdrukas veidā lasīšanai Rucavas novada domē. Papildus informācija pa tālruni: 29262049.
Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 27. janvārim, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA “Enviroprojekts”.

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes  uzdevumā izstrādā SIA “Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 31, Rīga LV- 1048, www.enviro.lv, info@enviro.lv).
Līga Blanka 29262049
17.01.2020. plkst. 14.00 Skrundas kultūras nams, 3. stāvs, Lielā iela 1a, Skrunda Daugavpils Universitāte Dabas lieguma “Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme Uldis Valainis 26113065
16.01.2020. plkst. 10.00
Kārsavas novada dome, Vienības iela 53, konferenču zāle
Daugavpils Universitāte Dabas parka “Numernes valnis” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas noslēguma sanāksm Uldis Valainis 26113065