LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Kalendārs
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādes pasākumi 2019. gadā

2019. gadā turpinās dabas aizsardzības plānus izstrāde šādām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām: DL Tāšu ezers, DL Pelēču ezera purvs, DP Ragakāpa
 
14.06.2019. plkst.11:00
Launkalnes pagasta pārvalde, Ezera iela 2A, Launkalne, Smiltenes novads
SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" Dabas lieguma "Mežole" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1.sanāksme Aiga Tora 67242411
14.05.2019. plkst. 11.00
Viļakas novada dome,
Abrenes iela 26, Viļaka
SIA "Vides konsultāciju birojs" Dabas parka "Vecumu meži" dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas sanāksme Kristīne Vilciņa  26554868
08.05.2019. plkst. 10.00
Daugavpils novada dome,
Rīgas iela 2, Daugavpils
SIA "Vides konsultāciju birojs" Dabas parka "Silene" dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas sanāksme Kristīne Vilciņa 26554868
25.04.2019. plkst.17.00
Limbažu novada pašvaldības 1.stāva zālē, Rīgas ielā 16, Limbažos
“Reģionālie projekti”  Dabas lieguma “Dūņezers” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana
25.04.2019. plkst.17.00

 
Līga Blanka 29262049
09.04.2019. plkst. 14.00
Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils
Daugavpils Universitāte

Aizsargājamo ainavu apvidus "Augšdaugava" dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas 1. sanāksme

Jolanta Bāra 26465530
28.03.2019. plkst. 15.00
Kuldīgas Attīstības Aģentūra, Pilsētas laukums 3, Kuldīga
Daugavpils Universitāte

Dabas parka “Riežupe” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme

Uldis Valainis 26113065
26.03.2019. plkst. 15.00
Ventspils novada dome, 2. stāva zāle, Skolas iela 4, Ventspils
SIA “Vides konsultāciju birojs” Informatīva sanāksme par dabas lieguma “Platenes purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu Kristīne Vilciņa
21.03.2019. plkst. 17.00
Jūrmalas pilsētas domes Lielajā zālē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā
 
SIA “Vides Konsultāciju Birojs” Dabas parka “Ragakāpa” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana


Dokumenti apspriešanai:
Ilmārs Bodnieks 26786191
07.03.2019. plkst. 14:00 Limbažu novada domē, Rīgas ielā 16, Limbažos SIA “Reģionālie projekti” Dabas lieguma “Dūņezers” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme Līga Blanka
29262049
04.03.2019. plkst. 18.00 Garkalnes novada pasvaldības Kultūras centrs ”Berģi”, mazā zāle, Brīvības gatve 455, Rīga SIA “Vides konsultāciju birojs” Informatīva sanāksme par dabas lieguma “Garkalnes meži” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu Kristīne Vilciņa
22.02.2019. plkst.10:00
Jūrmalas pilsētas dome, Lielā zāle, Jomas iela 1/5, 1.stāvā
SIA "Vides Konsultāciju Birojs" Dabas parka "Ragakāpa" dabas aizsardzības plāna izstrādes 4.uzraudzības grupas sanāksme Ilmārs Bodnieks, 67557668
07.02.20198. plkst.11:00
Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils
SIA Reģionālie projekti Aizsargājamo ainavu apvidus "Nīcgales meži" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Sanāksmes laikā notiks dabas aizsardzības plāna 2. redakcijas apspriešana.
Maksims Balalaikins 26442488
04.02.2019. plkst. 10.00
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionalās administrācijas Daugavpils birojs, Ģimnāzijas iela 12, Daugavpils
Biedrība “Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs” Dabas lieguma „Supes purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme

 
Uldis Valainis
30.01.2019. plkst.14.00
Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Salacgrīvas birojā, Rīgas iela 10a, Salacgrīva
SIA „Enviroprojekts” Dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Sanāksmē paredzēta plāna pirmās redakcijas apspriešana.
Līga Blanka
29262049
29.01.2019. plkst.11:00
Jūrmalas pilsētas domes Mazā zāle, Jomas ielā 1/5, 1.stāvā
SIA “Vides Konsultāciju Birojs” Dabas parka "Ragakāpa" dabas aizsardzības plāna izstrādes 3.uzraudzības grupas sanāksme Ilmārs Bodnieks
67557668
24.01.2019. plkst.10:00
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Daugavpils birojā, Ģimnāzijas ielā 12, Daugavpilī
SIA SIA “Reģionālie projekti” Dabas parka “Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Sanāksmē paredzēta plāna pirmās redakcijas apspriešana.
L.Veinberga
29646789
23.01.2019. plkst. 11.00
Abrenes iela 26, Viļaka
SIA “Vides Konsultāciju Birojs” Dabas parka "Vecumu meži" dabas aizsardzības plāna izstrādes 2.uzraudzības grupas sanāksme Kristīne Vilciņa
26554868
23.01.2019. plkst. 13:00
Pelēču pagasta pārvaldē Pelēčos, Liepu ielā 6
Latvijas Botāniķu biedrība Dabas lieguma "Pelēču ezera purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas pirmā sanāksme - plāna pirmās redakcijas apspriešana.

Sanāksmē aplūkotās tēmas:
  • izpētes rezultāti; 
  • dabas aizsardzības plāna pirmā redakcija;
  • ieteicamie aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi;
  • priekšlikumu izskatīšana un izvērtēšana;
  • turpmākie plāna izstrādes termiņi.
Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā Latvijas Botāniķu biedrība. 
Uzraudzības grupas sanāksmes ir atvērtas jebkuram interesentam, tāpat, jebkurš drīkst izteikt priekšlikumus plāna izstrādes procesā. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādātājam Latvijas Botāniķu biedrībai, vai plāna izstrādes vadītājai Agnesei Priedei agnesepriede@hotmail.com.
 
Agnese Priede
29640959
21.01.2019. plkst.10:00
Grobiņas novada dome, Lielā iela 76, Grobiņa
SIA „Enviroprojekts” Dabas lieguma "Tāšu ezers" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Sanāksmē paredzēta plāna pirmās redakcijas apspriešana.
Līga Blanka
29262049