Kalendārs
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādes pasākumi 2019. gadā

2019. gadā turpinās dabas aizsardzības plānus izstrāde šādām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām: DL Tāšu ezers, DL Pelēču ezera purvs, DP Ragakāpa
 
Laiks un vieta Rīko Pasākums Kontaktpesona
16.12.2019. plkst. 11.00
Durbes novada domes Konferenču zāle (2.stāvā) Parka ielā 2, Lieģi, Tadaiķu pagasti, Durbes novads
SIA "Estonian,  Latvian  &  Lithuanian Environment" Dabas lieguma "Durbes ezera pļavas" dabas aizsardzības plāna izstrādes izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme Aiga Tora 67242411
21.11.2019. plkst. 18.00
Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Salacgrīvas birojā, Rīgas iela 10a, Salacgrīva
SIA „Enviroprojekts” Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriedes sanāksme

Dabas aizsardzības plāna projekts sabiedriskai apspriešanai

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu aicinām sanāksmē vai rakstiski līdz 24.novembrim, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA “Reģionālie projekti”.
Līga Blanka
29262049
19.11.2019. plkst. 10.00
Rucavas novada dome, „Pagastmājā”, Rucavas nov.
SIA "Enviroprojekts" Dabas lieguma "Sventājas upes ieleja" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme

 
Līga Blanka 29262049
19.11.2019. plkst. 14.00
Salnavas kultūras nams, Liepu iela 1, Salnava
Daugavpils Universitāte Dabas parka “Numernes valnis” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Dabas aizsardzības plāna drukātā versija līdz 2019. gada 19. novembrim pieejama Kārsavas novada domē (Vienības iela 53, Kārsava) un Baltinavas novada bibliotēkā (Kārsavas iela 16, Baltinava).

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2019. gada 19. novembrim, adresējot tos plāna izstrādātājam (Daugavpils Universitāte, 101. kab., Parādes iela 1a, Daugavpils vai uldis.valainis@biology.lv).

Dabas aizsardzības plāna izstrādi veic Daugavpils Universitāte (Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65422180, e-pasts: du@du.lv, www.du.lv).
Dabas aizsardzības plāna projekts sabiedriskai apspriešanai  (PDF 13,78 MB)
Pielikumi:
1.1. un 1.2. Robežshēma (JPEG 7,44 MB)
2. Robežpunktu koordinātes  (DOCX 0,03 MB).
3. Zemes lietošanas veidu karte  (JPEG 2,86 MB)
4. Kartogrāfisks attēlojums plānotajai (atļautajai) teritorijas izmantošanai  un tam piegulošajā teritorijā  (JPEG 2,53 MB)
5. Dabas aizsardzības planā 2005. – 2014. gadam paredzētie apsaimniekošanas pasākumi  6. Esošie tūrisma un infrastruktūras objekti (JPEG 10,08 MB)
7. Dabas parkā un tam piegulošajā teritorijā sastopamie ES nozīmes aizsargājamie biotopi  8. Dabas parkā un tam piegulošajā teritorijā sastopamo ES nozīmes aizsargājamo mežu, purvu un saldūdeņu biotopu kvalitātes karte (JPEG 9,14 MB)
9. Dabas parkā un tam piegulošajā teritorijā sastopamo DMB un PDMB kvalitātei atbilstošo mežaudžu izvietojums  10. Mežaudzes, kas sasniegušas vai plāna darbības termiņā sasniegs galvenās cirtes vecumu (saskaņā ar Meža likuma 9. pantu)  (JPEG 9,83 MB)
11. īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo vaskulāro augu sugu izplatības karte:  
 1. lapa (JPEG 6,09 MB)
 2. lapa (JPEG 6,38 MB)
 3. lapa (JPEG 4,19 MB)
 4. lapa (JPEG 6,32 MB)
 5. lapa (JPEG 6,3 MB)
 6. lapa (JPEG 5,89 MB)
 7. lapa (JPEG 4,86 MB)
12. sastopamo īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo sūnu, sēņu un ķērpju sugu izplatības karte  13. sastopamo īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo zīdītāju sugu izplatības karte (JPEG 9,91 MB)
14. Sastopamo īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo bezmugurkaulnieku sugu izplatības karte  15. Sastopamo īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo putnu sugu izplatības karte (JPEG 9,79 MB)
16. Ierosinātā funkcionālā zonējuma karte  (JPEG 10,33 MB)
Paredzēto apsamniekošanas pasākumu kartes:
A.2.1. Robežu paplašināšana, integrējot dabas parkā ārpus ĪADT pašreizējām bobežām iezvietotos ES nozīmes aizsargājamos purvu un mežu biotopus  (JPEG 1,91 MB)
B.1.1. Augstvērtīgo meža biotopu dabiska attīstība bez cilvēka iejaukšanās  (JPEG 2,76 MB)
B.2.1. Aizsargājamo zālāju biotopu apsaimniekošanas pasākumu nodrošināšana veicot pļavu pļaušanu un/vai noganīšanu. un B.2.2. Potenciālo aizsargājamo zālāju biotopu un tauriņiem potenciālo barošanās biotopu atjaunošana.  (JPEG 1,95 MB)
B.3.1. Biotopa 9060 Skujkoku meži uz osveida reljefa formām kvalitātes uzlabošana.  (JPEG 4,02 MB)
B.4.1. Biotopa 9060 Skujkoku meži uz osveida reljefa formām atjaunošana, veicot koku ciršanu kailcirtē stādītajos egļu vidēja vecuma nogabalos uz osa dienvidu nogāzēm.  (JPEG 4,59 MB)
B.6.1.-1. Invazīvo sugu izplatības ierobežošana.  (JPEG 3,91 MB)
C.1.1. Esošās tūrisma infrastruktūras uzturēšana un pilnveidošana.  (JPEG 1,61 MB)
C.1.1. Esošās tūrisma infrastruktūras uzturēšana un pilnveidošana - Velomaršruta Nr. 776 “Nūmiernes aplis” uzturēšana.  (JPEG 2,35 MB)
C.2.1. Jaunu tūrisma un rekreācijas objektu un ar tiem saistītās infrastruktūras izveide.  (JPEG 2,26 MB)
C.2.1.2. Esošās tūrisma infrastruktūras uzturēšana un pilnveidošana - Autobusu apgriešanās laukuma/stāvvietas izbūve.  (JPEG 2,48 MB)
C.2.2. Meža autoceļa “Štraubes ceļš” (Numerne-Kalvīne) pārbūve.  (JPEG 4,21 MB)
C.2.3. Piebraucamā ceļa rekonstrukcija līdz laivu piestātnei/pludmalei Nūmiernes ezera ZA piekrastē.  (JPEG 4,52 MB)
C.2.4. Labiekārtotu laivu piestātņu, peldvietas un laipu izbūve Nūmiernes ezera ZA piekrastē.  (JPEG 1,36 MB)
E.3.1. Dabas parka informatīvo zīmju un norāžu uzstādīšana dabā un to uzturēšana.  (JPEG 1,98 MB)

 
Uldis Valainis 26113065
01.11.2019. plkst. 16.00
Ļaudonas pagasta Kultūras nams, 1. stāva zāle, Dzirnavu iela 7, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov.
SIA „Vides Konsultāciju Birojs” Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, tālr.67557668, www.vkb.lv. Dabas parka „Aiviekstes paliene” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Plānā ir ietverta zinātniskā informācija par aizsargājamo teritoriju, tajā ir noteikti vienoti apsaimniekošanas pasākumi visai dabas parka teritorijai, kā arī ir sagatavots individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts.

Ar dabas aizsardzības plāna projektu no 18. oktobra līdz 5. novembrim iespējams iepazīties Līdz 5. novembrim ikviens interesents var sniegt rakstiskus priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu, adresējot tos Ļaudonas pagasta pārvaldei (Dzirnavu iela 2, Ļaudona, LV-4862) vai plāna izstrādātājam SIA „Vides Konsultāciju Birojs” (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014 vai birojs@vkb.lv). Plašāka informācija pieejama pa tālruni 67557668.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus un komersantus būt aktīviem – sniegt priekšlikumus un paust viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.4.2.1/16/I/001 „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros.
Ilmārs Bodnieks 67557668
31.10.2019. plkst.11:00
Launkalnes pagasta pārvalde, Ezera iela 2A, Launkalne, Smiltenes novads
SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" Dabas lieguma "Mežole" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme Aiga Tora 67242411
30.10.2019. plkst. 15.00
Ilūkstes kultūras centrā, Brīvības ielā 12, Ilūkstē, Ilūkstes novadā

SIA “Reģionālie projekti”

Dabas parka 'Dvietes paliene" dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

Ar dabas aizsardzības plāna redakciju no 21.10.2019. varēs iepazīties:
 1. Ilūkstes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, darba laikā.
 2. Ilūkstes novada Bebrenes pagasta pārvaldes ēkā, “Pagastmāja”, Bebrenē, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā darba laikā.
 3. Ilūkstes novada Dvietes pagasta pārvaldes ēkā, “Pagasta pārvalde”, Dvietē, Dvietes pagastā, Ilūkstes novadā darba laikā.
 4. Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta pārvaldes ēkā, Parka ielā 3, Pilskalnē, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā darba laikā.
 5. Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes ēkā, “Svīres”, Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads.
 6. Jēkabpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jekabpilsnovads.lv.
 7. Ilūkstes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.ilukste.lv.
 8. Izstrādātāja SIA “Reģionālie projekti” tīmekļa vietnē www.rp.lv.
Priekšlikumus un komentārus par dabas aizsardzības plāna redakciju rakstiski var sūtīt līdz 04.11.2019. uz pasta adresi, norādot: SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32B-501, Rīga, LV- 1045 vai elektroniski uz e-pastu: laine@rp.lv. Papildus informācija, zvanot 29646789.
25.10.2019. plkst. 13.00
Viļakas novada dome, Abrenes iela 26, Viļaka
SIA Vides konsultāciju birojs Dabas parka "Vecumu meži" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Ar dabas aizsardzības plānu no 15. līdz 30. oktobrim iespējams iepazīties interneta vietnēs www.vilaka.lv un www.vkb.lv, kā arī plāns būs pieejams Viļakas novada domē (Abrenes iela 26, Viļaka, pirmdienās – ceturtdienās 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.00, piektdienās 8.00 – 14.00).

Līdz 30. oktobrim ikviens interesents var iesniegt rakstiskus priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu, nosūtot tos SIA "Vides Konsultāciju Birojs" (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014 vai birojs@vkb.lv). Sīkāka informācija pa tālruni 67557668.

Aicinām piedalīties ikvienu interesentu.

Dabas parka "Vecumu meži", kas atrodas Viļakas novada Žīguru un Vecumu pagastos, dabas aizsardzības plāna projektu 2020.-2032. gadam Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta "Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā" Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros ir izstrādājis SIA "Vides Konsultāciju Birojs".
Kristīne Vilciņa  26554868
03.10.2019. plkst. 11.00
Dabas aizsardzības pārvaldes Ļaudonas birojs, Aiviekstes iela 3, Ļaudonas pag., Madonas nov.
SIA Vides Konsultāciju Birojs Dabas parka "Aiviekstes paliene" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 3. sanāksme
Ilmārs Bodnieks 26786191
01.10.2019. plkst.17.00
Carnikavas pamatskola, Nākotnes iela 1, Carnikava

**************

02.10.2019. plkst.17.00
Jauniešu māja, Raiņa iela 7, Saulkrasti

**************

04.10.2019. plkst.17.00
VIETA: Daugavgrīvas vidusskola, Parādes iela 5C, Rīga

**************

10.10.2019. plkst.17.00
VIETA: YACHT CLUB CAFE BAR, Audupes iela 15/17, Rīga
 
Latvijas Dabas fonds Dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna  sabiedriskās apspriešanas sanāksme Carnikavā
Sanāksmē tiks apspriests Plāna projekts, tajā skaitā plānotie apsaimniekošanas pasākumi, kā arī priekšlikumi individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un teritorijas zonējumam dabas parkā “Piejūra”.

Ar Plāna projektu no 2019.gada 18.septembra var iepazīties:
 • Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 5. stāvā;
 • Juridisko konsultāciju nodaļā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, 4. stāvā, 415. kabinetā;
 • Latvijas Dabas fonda interneta vietnē www.ldf.lv.

Aicinām iepazīties ar dabas parka “Piejūra” Plānu, kā arī sniegt priekšlikumus un paust viedokli par turpmāko teritorijas aizsardzību un apsaimniekošanu gan klātienē sanāksmju laikā, gan rakstiski. Priekšlikumus lūdzam sniegt plāna izstrādātājiem - Latvijas Dabas fondam (pasta adrese: Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010, tālr. 67830999, e-pasta adrese: ldf@ldf.lv) līdz 2019. gada 15. oktobrim.

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts LIFE-Daba projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” (LIFE CoHaBit, LIFE15 NAT/LV/000900) ietvaros.

Plāns tiek izstrādāts 12 gadu periodam, tā izstrādes mērķis ir, saskaņojot dabas aizsardzības, rekreācijas, tūrisma, reģiona attīstības un citas intereses, nodrošināt teritorijas vērtību saglabāšanu. Plānā tiek ieteikti teritorijā veicamie apsaimniekošanas pasākumi, kā arī sniegti ieteikumi nepieciešamajām izmaiņām teritorijas aizsardzību un izmantošanu regulējošajos normatīvajos aktos.

Dabas parks “Piejūra” atrodas Rīgas pilsētas, Carnikavas novada un Saulkrastu novada teritorijā, tā kopējā platība ir 4315 ha. Dabas parks dibināts 1962.gadā retu piejūras biotopu aizsardzībai. 2002.gadā dabas parks iekjauts Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju Natura 2000 tīklā, lai saglabātu piejūras apstākjiem raksturīgās kāpu, mežu, pjavu un ūdeņu dzīvotnes un ar tām saistītās augu un dzīvnieku sugas.
Ilze Priedniece, 26562163
30.09.2019. plkst.11:00
Ilūkstes novada pašvaldības ēka, Brīvības iela7, Ilūkste
SIA “Reģionālie projekti” Dabaslieguma “Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
 
L.Veinberga
 
30.09.2019. plkst. 16.00
Silenes kultūras nama zāle, Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.
SIA Vides konsultāciju birojs Dabas parka "Silene" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Ar dabas aizsardzības plānu varēs iepazīties:
 • tā sabiedriskās apspriešanas laikā
 • no 16. septembra līdz 3. oktobrim  interneta vietnēs www.daugavpilsnovads.lv un www.vkb.lv
 • plāns būs pieejams Daugavpils novada pašvaldības Skrudalienas pagasta pārvaldē Skaista ielā 9, Silenē, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā, darba laikā (pirmdienās 8.30 – 17.30, otrdienās-ceturtdienās 8.00 – 16.30, piektdienās 8.00 – 15.30, pārtraukums 12.00 – 12.30).
No 16. septembra līdz 3. oktobrim ikviens interesents var iesniegt rakstiskus priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu, nosūtot tos SIA "Vides Konsultāciju Birojs", adrese: Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, e-pasts: birojs@vkb.lv. Sīkāka informācija pa tālr. 67557668.
Kristīne Vilciņa
26554868
12.09.2019. plkst. 11.00
Dabas aizsardzības pārvaldes Ļaudonas birojs, Aiviekstes iela 3, Ļaudonas pag., Madonas nov.
SIA Vides Konsultāciju Birojs Dabas parka "Aiviekstes paliene" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme

 
Ilmārs Bodnieks 26786191
06.09.2019. plkst.11.00
Jauniešu māja, Raiņa iela 7, Saulkrasti
Latvijas Dabas fonds Dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Sanāksmē plānots runāt galvenokārt par dabas parka funkcionālo zonējumu un individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu, kā arī iepazīstināt ar galvenajām izmaiņām plānā kopš iepriekšējā sanāksmē izskatītās versijas.
Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts LIFE-Daba projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” (LIFE CoHaBit, LIFE15 NAT/LV/000900) ietvaros.
Ilze Priedniece, 26562163
13.08.2019. plkst. 11.00
Durbes novada domes Konferenču zāle
(2.stāvā) Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads
SIA „Estonian,  Latvian  &  Lithuanian Environment” Informatīva sanāksme par dabas lieguma „Durbes ezera pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu. Lūcija Kursīte
67242411
02.08.2019. plkst.10.00
Viesītes novada dome, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads
Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs Dabas lieguma “Supes purvs” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

Dabas aizsardzības plāns izstrādāts laika periodam no 2019. līdz 2030. gadam. Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma „Supes purvs” izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī ar plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.
 
Ar plānu var iepazīties,  
Dabas aizsardzības plāna izstrādi Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā veic Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs. Rakstiskus priekšlikumus plāna izstrādātājiem var iesniegt līdz 2019. gada 2. augustam, sūtot uz e-pastu (uldis.valainis@biology.lv) vai pa pastu (Uldim Valainim, DU DIVIC, Daugavpils, Vienības ielā 13, LV-5400). Plašāka informācija pieejama piezvanot uz tālruņa numuru 26113065.
 
Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem – sniegt priekšlikumus un paust viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!
Uldis Valainis 26113065
09.07.2019. plkst.13.00
Pelēču pagasta pārvalde, Pelēči, Liepu iela 6, Preiļu novads
Latvijas Botāniķu biedrība Dabas lieguma “Pelēču ezera purvs” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana
Plāna projekts sabiedriskajai apspriešanai>>>
Agnese Priede 29640959
09.07.2019. plkst.12.30
Daugavpils novada dome, sēžu zāle 2 stāvā, Rīgas iela 2, Daugavpils
SIA Reģionālie projekti Aizsargājamo ainavu apvidus "Nīcgales meži" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Sanāksmes laikā notiks dabas aizsardzības plāna 3. redakcijas apspriešana.
Dabas aizsardzības plāna darba versija ir pieejama saitē: https://drive.google.com/drive/folders/1VSIEeDFiN69ztBlh0MBe39t4QzHaOfyt?usp=sharing
Par neskaidrajiem jautājumiem lūdzu sazinieties ar Kristīni Vilciņu, tālr. 26554868 vai Maksimu Balalaikinu, tālr. 26442488
Maksims Balalaikins 26442488
02.07.2019. plkst. 10.00
Limbažu novada dome, Rīgas iela 16, Limbaži
SIA "Enviroprojekts" Dabas aizsardzības plāna dabas liegumam “Dūņezers” uzraudzības grupas noslēdzošā sanāksme Līga Blanka 29262684
12.06.2019. plkst. 13.00 Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda Daugavpils Universitāte Dabas lieguma "Ventas un Šķerveļa ieleja" dabas aizsardzības plāna izstrādes 1. uzraudzības grupas sanāksme Uldis Valainis 26113065
12.06.2019. plkst.12.00
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (Rīgā, Amatu ielā 4, 3. stāvā, 305.telpā).
Latvijas Dabas fonds Dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna izstrādes otrā uzraudzības grupas sanāksme
Diskusija par dabas aizsardzības plāna 1. redakciju, kas uzraudzības grupas dalībniekiem tiks nosūtīta līdz 4. jūnijam.
Ilze Priedniece 26562163
14.06.2019. plkst.11:00
Launkalnes pagasta pārvalde, Ezera iela 2A, Launkalne, Smiltenes novads
SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" Dabas lieguma "Mežole" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1.sanāksme Aiga Tora 67242411
14.05.2019. plkst. 11.00
Viļakas novada dome,
Abrenes iela 26, Viļaka
SIA "Vides konsultāciju birojs" Dabas parka "Vecumu meži" dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas sanāksme Kristīne Vilciņa  26554868
08.05.2019. plkst. 10.00
Daugavpils novada dome,
Rīgas iela 2, Daugavpils
SIA "Vides konsultāciju birojs" Dabas parka "Silene" dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas sanāksme Kristīne Vilciņa 26554868
25.04.2019. plkst.17.00
Limbažu novada pašvaldības 1.stāva zālē, Rīgas ielā 16, Limbažos
“Reģionālie projekti”  Dabas lieguma “Dūņezers” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana
25.04.2019. plkst.17.00

 
Līga Blanka 29262049
09.04.2019. plkst. 14.00
Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils
Daugavpils Universitāte

Aizsargājamo ainavu apvidus "Augšdaugava" dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas 1. sanāksme

Jolanta Bāra 26465530
28.03.2019. plkst. 15.00
Kuldīgas Attīstības Aģentūra, Pilsētas laukums 3, Kuldīga
Daugavpils Universitāte

Dabas parka “Riežupe” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme

Uldis Valainis 26113065
26.03.2019. plkst. 15.00
Ventspils novada dome, 2. stāva zāle, Skolas iela 4, Ventspils
SIA “Vides konsultāciju birojs” Informatīva sanāksme par dabas lieguma “Platenes purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu Kristīne Vilciņa
21.03.2019. plkst. 17.00
Jūrmalas pilsētas domes Lielajā zālē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā
 
SIA “Vides Konsultāciju Birojs” Dabas parka “Ragakāpa” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana


Dokumenti apspriešanai:
Ilmārs Bodnieks 26786191
07.03.2019. plkst. 14:00 Limbažu novada domē, Rīgas ielā 16, Limbažos SIA “Reģionālie projekti” Dabas lieguma “Dūņezers” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme Līga Blanka
29262049
04.03.2019. plkst. 18.00 Garkalnes novada pasvaldības Kultūras centrs ”Berģi”, mazā zāle, Brīvības gatve 455, Rīga SIA “Vides konsultāciju birojs” Informatīva sanāksme par dabas lieguma “Garkalnes meži” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu Kristīne Vilciņa
22.02.2019. plkst.10:00
Jūrmalas pilsētas dome, Lielā zāle, Jomas iela 1/5, 1.stāvā
SIA "Vides Konsultāciju Birojs" Dabas parka "Ragakāpa" dabas aizsardzības plāna izstrādes 4.uzraudzības grupas sanāksme Ilmārs Bodnieks, 67557668
07.02.20198. plkst.11:00
Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils
SIA Reģionālie projekti Aizsargājamo ainavu apvidus "Nīcgales meži" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Sanāksmes laikā notiks dabas aizsardzības plāna 2. redakcijas apspriešana.
Maksims Balalaikins 26442488
04.02.2019. plkst. 10.00
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionalās administrācijas Daugavpils birojs, Ģimnāzijas iela 12, Daugavpils
Biedrība “Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs” Dabas lieguma „Supes purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme

 
Uldis Valainis
30.01.2019. plkst.14.00
Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Salacgrīvas birojā, Rīgas iela 10a, Salacgrīva
SIA „Enviroprojekts” Dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Sanāksmē paredzēta plāna pirmās redakcijas apspriešana.
Līga Blanka
29262049
29.01.2019. plkst.11:00
Jūrmalas pilsētas domes Mazā zāle, Jomas ielā 1/5, 1.stāvā
SIA “Vides Konsultāciju Birojs” Dabas parka "Ragakāpa" dabas aizsardzības plāna izstrādes 3.uzraudzības grupas sanāksme Ilmārs Bodnieks
67557668
24.01.2019. plkst.10:00
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Daugavpils birojā, Ģimnāzijas ielā 12, Daugavpilī
SIA SIA “Reģionālie projekti” Dabas parka “Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Sanāksmē paredzēta plāna pirmās redakcijas apspriešana.
L.Veinberga
29646789
23.01.2019. plkst. 11.00
Abrenes iela 26, Viļaka
SIA “Vides Konsultāciju Birojs” Dabas parka "Vecumu meži" dabas aizsardzības plāna izstrādes 2.uzraudzības grupas sanāksme Kristīne Vilciņa
26554868
23.01.2019. plkst. 13:00
Pelēču pagasta pārvaldē Pelēčos, Liepu ielā 6
Latvijas Botāniķu biedrība Dabas lieguma "Pelēču ezera purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas pirmā sanāksme - plāna pirmās redakcijas apspriešana.

Sanāksmē aplūkotās tēmas:
 • izpētes rezultāti; 
 • dabas aizsardzības plāna pirmā redakcija;
 • ieteicamie aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi;
 • priekšlikumu izskatīšana un izvērtēšana;
 • turpmākie plāna izstrādes termiņi.
Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā Latvijas Botāniķu biedrība. 
Uzraudzības grupas sanāksmes ir atvērtas jebkuram interesentam, tāpat, jebkurš drīkst izteikt priekšlikumus plāna izstrādes procesā. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādātājam Latvijas Botāniķu biedrībai, vai plāna izstrādes vadītājai Agnesei Priedei agnesepriede@hotmail.com.
 
Agnese Priede
29640959
21.01.2019. plkst.10:00
Grobiņas novada dome, Lielā iela 76, Grobiņa
SIA „Enviroprojekts” Dabas lieguma "Tāšu ezers" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Sanāksmē paredzēta plāna pirmās redakcijas apspriešana.
Līga Blanka
29262049