LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Prioritātes

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT), kurām prioritāri izstrādājami dabas aizsardzības plāni

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās prioritāri veicami apsaimniekošanas pasākumi

 
Saraksti sagatavoti saskaņā ar VARAM izveidotās dabas aizsardzības plānu izvērtēšanas komisijas lēmumu.
Teritorijas kategoriju saīsinājumi:
  • NP - Nacionālais parks
  • DP - dabas parks
  • AAA - aizsargājamo ainavu apvidus
  • DL - dabas liegums
  • ML - mikroliegums/Natura 2000 teritorija
 
ĪADT, kurām prioritāri izstrādājami dabas aizsardzības plāni līdz 2020. gadam  
Saraksts aktualizēts 30.06.2016.
Nr. Teritorijas kategorija Nosaukums Administratīvais iedalījums
1 DP Piejūra Rīga, Carnikavas novads, Saulkrastu novads
2 AAA Augšdaugava Daugavpils novada Naujenes, Salienas, Skrudalienas, Tabores un Vecsalienas pagasts; Krāslavas novada Kalniešu, Kaplavas, Krāslavas, Piedrujas un Ūdrīšu pagasts un Krāslavas pilsēta
3 DP Dvietes paliene Ilūkstes novada  Bebrenes pagasts, Dvietes pagasts,  Pilskalnes pagasts; Jēkabpils novada Rubenes pagasts
4 NP Ķemeru Nacionālais parks Babītes novada Salas pagasts; Engures novada Lapmežciema un Smārdes pagasts; Jelgavas novada Valgundes pagasts; Tukuma novada Džūkstes un Slampes pagasts
5 NP Gaujas Nacionālais parks Amatas, Beverīnas, Cēsu, Inčukalna, Krimuldas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Sējas, Siguldas un Kocēnu novads
6 DL Lubāna mitrājs Rēzeknes novada Nagļu un Gaigalavas pagasts; Balvu novada Bērzpils un Krišjāņu pagasts; Madonas novada Barkavas un Ošupes pagasts; Rugāju novada Lazdukalna un Rugāju pagasts; Viļānu novada Dekšāres pagasts; Varakļānu novada Varakļānu pagasts; Lubānas novada Indrānu pagasts; Gulbenes novada Daukstu un Stradu pagasts
7 AAA Nīcgales meži Daugavpils novada Nīcgales pagasts
8 DL Ventas un Šķerveļa ieleja Skrundas novada Nīkrāces pagasts, Skrundas pilsēta ar lauku teritoriju; Saldus novada Pampāļu pagasts
9 DP Silene Daugavpils novada Demenes pagasts, Skrudalienas pagasts
10 DP Numernes valnis Ludzas rajona Salnavas pagasts
un Balvu rajona Baltinavas pagasts 
11 DP Ragakāpa Jūrmalas pilsēta
12 DL Mežole Smiltenes novada Launkalnes pagasts
13 DL Vidzemes akmeņainā jūrmala Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju, Liepupes pagasts
14 DL Dūņezers  Limbažu novada Limbažu un Katvaru pagasts
15 DL Sventājas upes ieleja Rucavas novada Rucavas pagasts
16 DP Aiviekstes paliene Madonas novada Ļaudonas, Praulienas un Mētrienas pagasts
17 DP Riežupe Kuldīgas novada Rumbas pagasts
18 DL Platenes purvs Ventspils novada Tārgales pagasts
19 DP Vecumu meži Viļakas novada Vecumu pagasts, Žīguru pagasts
20 DL Diļļu pļavas Alsungas novads
21 DL Garkalnes meži Garkalnes novads, Inčukalna novad
22 DL Dubnas paliene Vārkavas novada Vārkavas pagasts, Līvānu novada Līvānu pagasts
23 DL Plieņciema kāpa Engures novada Engures pagasts
24 DL Ķirbas purvs Rucavas novada Rucavas pagasts
25 DP Adamovas ezers Rēzeknes novada Verēmu pagasts
26 DL Baltezera purvs Brocēnu novada Brocēnu lauku teritorija
27 DL Grebļukalns Zilupes novada Pasienes pagasts
38 DL Lielsalas purvs Madonas novada Barkavas pagasts
29 DL Augstroze Limbažu novada Umurgas pagasts, Kocēnu novada Dikļu pagasts
30 DL Tīreļu purvs Jēkabpils novada Zasas un Rubenes pagasts
 
 
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās prioritāri veicami apsaimniekošanas pasākumi
Saraksts aktualizēts 30.06.2016.
Teritorija ES nozīmes biotops / biotopu grupas Vietas nosaukums Nepieciešamie apsaimniekošanas pasākumi
AAA Augšdaugava,
AAA Veclaicene
Veci vai dabiski boreāli meži 9010*   Mirušās koksnes ar diametru virs 25cm līdz 20m3/ha apjoma palielināšana 
AAA Ādaži Veci vai dabiski boreāli meži 9010*   Kontrolēta dedzināšana, atvērumu veidošana, mirušās koksnes daudzuma palielināšana
AAA Ziemeļgauja Ūdensteces Pukšu purvs Koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana; grāvju aizbēršana
DL Ances purvi un meži Veci vai dabiski boreāli meži 9010* Jaunciema purvs Krūmu ciršana, atvašu pļaušana; kontrolēta dedzināšana ; mirušās koksnes ar diametru virs 25cm līdz 20m3/ha apjoma palielināšana 
DL Ašinieku purvs Purvu biotopi   Krūmu ciršana un izvākšana vai sadedzināšana uz vietas, t.sk. atsevišķu koku ciršana
DL Ābeļi Veci jaukti platlapju meži 9020*; Staignāju meži 9080*   Specializētas kopšanas cirtes, mirušās koksnes veidošana, egļu paaugas un 2.stāva ciršana
DL Dunika,
DL Sventājas upes ieleja
Ozolu meži 9160   Specializētas kopšanas cirtes, maksimāli saglabājot un veicinot skābaržu piemistrojuma attīstību
DL Gaiņu purvs Purvu biotopi   Krūmu ciršana un izvākšana
DL Gudenieki Zālāju biotopi   Zālāju apsaimniekošana
DL Jaša Ūdensteces Jašas upe Koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana
DL Ječu purvs Purvu biotopi   Hidroloģiskā izpēte, dažu grāvju aizbēršana, krūmu ciršana un atvašu pļaušana
DL Kaigu purvs Purvu biotopi   Koku ciršana un izvākšana
DL Kalna purvs, DL Kaušņu purvs, DL Supes purvs, DL Tīreļu purvs Neskarti augstie purvi 7110*; Purvaini meži 91D0*   Hidroloģiskā režīma atjaunošana; apauguma novākšana no atbērtnēm, dambju būve, grāvju aizbēršana
DL Lielais Pelečāres purvs Neskarti augstie purvi 7110*; Purvaini meži 91D0*   Hidroloģiskā režīma atjaunošana; egļu ciršana medņu riesta vietās; apauguma novākšana no atbērtnēm, dambju būve, grāvju aizbēršana
DL Lielais un Pemmes purvs Purvu biotopi; Purvaini meži 91D0*   Hidroloģiskā režīma atjaunošana, bebru dambju nojaukšana; apauguma novākšana no atbērtnēm, dambju būve, grāvju aizbēršana
DL Lielsalas purvs Purvu biotopi   Niedru pļaušana, hidroloģiskā režīma atjaunošana, koku izciršana
DL Liepājas ezers Saldūdens biotopi   Niedru pļaušana, niedru saķņu izaršana un izvākšana
DL Liepājas ezers Zālāju biotopi Vītiņu pļavas Pļavu apsaimniekošana
DL Liepnas niedrāji Purvu biotopi   Medņu riesta vietu atjaunošana - hidroloģiskā režīma atjaunošana, grāvju aizbēršana, egļu ciršana un izvākšana
DL Lubāna mitrājs Pīļveidīgo un kaijveidīgo ligzdošanas vietas; Veci vai dabiski boreāli meži 9010*; Staignāju meži 9080*, Ozolu meži 9160   Krūmu ciršana un izvākšana; grāvju aizbēršana, koku ciršana; atvērumu veidošana, mirušās koksnes daudzuma palielināšana; egļu paaugas un 2.stāva ciršana, ciršanas atlieku izvākšana no audzes
DL Melturu sils Purvu biotopi   Bebru dambju nojaukšana, koku izvākšana, sedimentu tīrīšana, koku un krūmu izciršana gar upes krastiem aizaugušajās pļavās
DL Ovīši Pelēkās kāpas 2130*; Starpkāpu ieplakas 2190*   Invazīvo krūmu (rozes u.c.), koku ciršana/pļaušana un izvākšana vai sadedzināšana uz vietas
DL Palšu purvs, DL Sārnates purvs Purvu biotopi   Hidroloģiskā režīma atjaunošana, koku ciršana
DL Pāvilosta Pelēkās kāpas 2130*   Koku un krūmu ciršana ar izvākšanu, aizvešanu no teritorijas, mazo priedīšu izraušana
DL Popes zāļu purvs Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs 6410   Krūmu ciršana, atvašu un zāles pļaušana
DL Raķupes ieleja Zālāju biotopi   Hidroloģiskā režīma atjaunošana
DL Randu pļavas Lagūnas 1150*; Piejūras zālāji 1630*   Augsnes virskārtas novākšana, nobiru savākšana
DL Rauza, DL Šepka, DL Vitrupes ieleja Ūdensteces   Koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana
DL Riesta-Džūkstenes purvs, DL Vērenes purvs Purvu biotopi   Hidroloģiskā režīma atjaunošana
DL Sātiņu dīķi Purvu biotopi Daku purvs, teritorija uz DR no Dzērvīšu ceļa Hidroloģiskā režīma atjaunošana, grāvju aizbēršana
DL Ventas ieleja Ūdensteces; Veci vai dabiski boreāli meži 9010*   Ūdensaugu izpļaušana un to sakņu sistēmas izvākšana no upes; mirušās koksnes ar diametru virs 25cm līdz 20m3/ha apjoma palielināšana 
DL Ventas un Šķerveļa ieleja Ūdensteces   Koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana; ūdensaugu izpļaušana un to sakņu sistēmas izvākšana no upes
DL Vesetas palienes purvs Purvu biotopi   Krūmu ciršana, atvašu pļaušana, niedru pļaušana ar savākšanu
DL Ziemupe Pelēkās kāpas: 2130*, 2140*; Slapjie virsāji 4010   Koku un krūmu ciršana un izvākšana ar aizvešanu no teritorijas vai sadedzināšanu uz vietas. Mazu priedīšu izraušana; retaiņu veidošana, kontrolēta dedzināšana
DP Abavas senleja Ūdensteces; Kaļķaini zāļu purvi ar avotiem; Veci vai dabiski boreāli meži 9010*   Koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana; ūdensaugu izpļaušana un to sakņu sistēmas izvākšana no upes; krūmu ciršana, atvašu pļaušana, celmu apstrāde; mirušās koksnes ar diametru virs 25cm līdz 20m3/ha apjoma palielināšana 
DP Bernāti Mitras starpkāpu ieplakas 2190   Krūmu ciršana un izvākšana, atvašu otrreizēja izpļaušana
DP Engures ezers Pelēkās kāpas 2130*; Lagūnas 1150*; Piejūras zālāji 1630*; Purvu biotopi   Invazīvo krūmu apstrāde ar herbicīdiem; niedru pļaušana; priežu izciršana
DP Kuja, DL Dimantu mežs, DL Eglone, DL Nīcgales meži Veci jaukti platlapju meži 9020*   Specializētas kopšanas cirtes, mirušās koksnes veidošana
DP Laukezers Ūdensteces; Pārejas purvi   Krūmu ciršana un izvākšana; krastmalas apauguma izzāģēšana
DP Numernes valnis, DL Grebļukalns, DL Posolnīca Skujkoku meži uz osveida reljefa formām 9060   Kontrolēta dedzināšana 
DP Ogres Zilie kalni, DL Mazie Kangari, DL Lielie Kangari Skujkoku meži uz osveida reljefa formām 9060   Egļu paaugas un 2.stāva ciršana, krūmu ciršana. Ciršanas atlieku izvākšana no audzes vai sadedzināšana uz vietas ugunskuros; augsnes skarifikācija
DP Orlovas purvs, DL Mazzalvītes purvs Purvaini meži 91D0*   Apauguma novākšana no atbērtnēm, dambju būve, grāvju aizbēršana
DP Pape Pelēkās kāpas 2130* Nidas purvs Koku un krūmu ciršana un izvākšana ar aizvešanu no teritorijas vai sadedzināšanu uz vietas. Mazu priedīšu izraušana ar saknēm; niedru pļaušana. Hidroloģiskā režīma atjaunošana
DP Piejūra Pelēkās kāpas 2130*; Lagūnas 1150*; Piejūras zālāji 1630*   Invazīvo krūmu apstrāde ar herbicīdiem
DP Salacas ieleja Ūdensteces   Koku sagāzumu likvidēšana; ūdensaugu izpļaušana un to sakņu sistēmas izvākšana no upes
DP Talsu pauguraine, DL Kaļķu gārša Ozolu meži 9160   Egļu paaugas un 2.stāva ciršana, ciršanas atlieku izvākšana no audzes.
DP Zvārdes meži, DL Maņģenes meži Veci vai dabiski boreāli meži 9010*   Atvērumu veidošana, mirušās koksnes daudzuma palielināšana 
DR Grīņu dabas rezervāts Purvu biotopi; Veci vai dabiski boreāli meži 9010*; Slapjie virsāji 4010; Purvaini meži 91D0*   Hidroloģiskā režīma atjaunošana; kontrolēta dedzināšana; koku un krūmu ciršana, retaiņu veidošana, augsnes uzirdināšana virsājos; grāvju aizbēršana, egļu ciršana
DR Krustkalnu dabas rezervāts Saldūdens biotopi Dreimaņu ezers Krūmu ciršana un izvākšana;  ūdensaugu izpļaušana līdz 2m dziļumam
ML Bānūžu zelta avots Purvu biotopi   Krūmu ciršana, atvašu pļaušana
ML Bērzoles riests, ML Bērzu purvs, ML Bulvāra riests, ML Gaujienas purvainie meži, ML Igaunijas riests, ML Kaļņa riests, ML Vidagas meži  Purvu biotopi   Medņu riesta vietu atjaunošana - hidroloģiskā režīma atjaunošana, grāvju aizbēršana, egļu ciršana un izvākšana
NP Gaujas Nacionālais parks Ūdensteces; Veci vai dabiski boreāli meži 9010* Gulbjusalas purvs; Rakšu purviņš Koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana; ūdensaugu izpļaušana un to sakņu sistēmas izvākšana no upes; krūmu atvašu pļaušana; krūmu ciršana. Niedru un atvašu atkārtota pļaušana; kontrolēta dedzināšana; mirušās koksnes ar diametru virs 25cm līdz 20m3/ha apjoma palielināšana, atvērumu veidošana
NP Ķemeru Nacionālais parks Kaļķaini zāļu purvi Lielais Ķemeru tīrelis, Raganu purvs Hidroloģiskā režīma atjaunošana, koku ciršana purva malās; priežu ciršana, grāvju aizbēršana; kontrolēta dedzināšana 
NP Ķemeru Nacionālais parks Ūdensteces Vēršupīte-Vecslocene; Kaņieris Upes gultnes pārtīrīšana, koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana; niedru izpļaušana, krūmu ciršana ar izvākšanu; ūdensaugu izpļaušana un to sakņu sistēmas izvākšana no upes
NP Ķemeru Nacionālais parks Veci vai dabiski boreāli meži 9010*   Kontrolēta dedzināšana 
NP Rāznas Nacionālais parks Upju straujteces; Skujkoku meži uz osveida reljefa formām 9060   Niedru pļaušana; upju straujteču atjaunošana, koku sagāzumu likvidēšana,  bebru dambju nojaukšana; kontrolēta dedzināšana 
NP Slīteres Nacionālais parks Pelēkās kāpas 2130*; Upju straujteces un dabiski upju posmi 3260; Veci vai dabiski boreāli meži 9010* Bākas purviņi Invazīvo krūmu izraušana ar saknēm, izvākšana vai sadedzināšana uz vietas; ūdensaugu izpļaušana, bebru dambju likvidēšana un koku sagāzumu izvākšana no upes, grants-oļu ievietošana nārsta vietu ierīkošanai; krūmu ciršana; kontrolēta dedzināšana