LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ances purvi un meži
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0523400
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Ances un Tārgales pagasts.
Platība: 9822 ha
Dibināšanas gads: 1999 
Ministru Kabineta noteikumi:  Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Galvenā teritorijas vērtība - maz izmainīti mežu - purvu un ezeru dabisko biotopu kompleksi ar nozīmīgu lomu reto un apdraudēto putnu sugu ligzdošanā, kā arī biotiskās daudzveidības saglabāšanā Ances Dižpurvā un tās apkārtnē.
Vairāk dabas aizsardzības plānā.
 
Robežshēma:  lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns (2016.- 2028.):  lejupielādēt  (PDF 9,07 MB)
Pielikumi