LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Asūnes ezeri
Foto: R.Indriķe
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0532400
Administratīvais iedalījums: Dagdas novada Asūnes pagasts; Krāslavas novada Robežnieku pagasts.
Platība: 70 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorija dibināta galvenokārt vienas sugas - melnā zīriņa – dēļ. Dabas lieguma teritorijā sastopamas arī tādas ES Putnu direktīvas sugas kā lielais dumpis, zivju ērglis, niedru lija, mazais ormanītis un brūnā čakste.
 
Robežshēma: lejuplādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns: nav