LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Baltais purvs
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0502100
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Mārkalnes pagasts.
Platība: 139 ha
Dibināšanas gads: 1977 
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorija veidota, lai aizsargātu augstā purva, pārejas purva un purvainu mežu biotopus. Purvā daudz nelielu minerālsalu. Dabas liegumā sastopamas tādas īpaši aizsargājams augu sugas kā stāvlapu dzegužpirkstīte, plankumainā dzegužpirkstīte, purva sūnene, gada staipeknis.
 
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns: nav