LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Baltezera purvs
Dabas liegums Baltezera purvs. Foto: Agnese Priede 
 
 
Dabas lieguma Baltezera purvs atrašanās vieta Latvijā.Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0531100
Administatīvais iedalījums: Brocēnu novada Brocēnu lauku teritorija.
Platība: 228 ha
Dibināšanas gads: 2004
 
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri nacionālā parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība - Kurzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorijai lielākā nozīme sugām bagāta un savdabīga biotopa - pārejas purva un slīkšņu saglabāšanā. Viena no Kurzemē nedaudzajām gludsporu ezerenes atradnēm un reta biotopa - oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrību minerālvielām nabadzīgās ūdenstilpēs un to krastmalās vieta. Viena no 3 mušu ofrīdas atradnēm Latvijā un vienīgā trejziedu madaras atradne Kurzemē.
Vairāk dabas aizsardzības plānā.
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns (2019. >>> 2031.): lejupielādēt (PDF 21,41 MB)
Pielikumi: 
 1. Karte “Mežaudžu plans”  (JPEG 0,95 MB)
 2. Karte “ES aizsargājamie biotopi”  (JPEG 0,43 MB)
 3. Karte “Īpaši aizsargājamās augu sugas”  (JPEG 0,54 MB)
 4. Karte “Īpaši aizsargājamās putnu un bezmugurkaulnieku sugas”  (JPEG 0,46 MB)
 5. Karte “Apsaimniekošanas pasākumi”  (JPEG 0,53 MB)
 6. Karte “Apsaimniekošanas pasākumi  (purva hidroloģiskā režīma atjaunošana)”  (PDF 0,32 MB)
 7. Baltezerā konstatētās ūdensaugu sugas 2017. gadā  (PDF 0,35 MB)
 8. LVĢMA testēšanas pārskats   (PDF 3,67 MB)
 9. Pārskats par DL “Baltezera purvs” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem un priekšlikumiem un dabas aizsardzības plānā veiktajiem labojumiem    (PDF 0,18 MB)
 10. Dabas aizsardzības plāna izstrādes sanāksmju protokoli (PDF 0,41 MB)Karte “
 11. Brocēnu novada pašvaldības atzinums par Dabas aizsardzības plānu    (JPEG 0,4 MB)
 12. Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas pēdējās sanāksmes protokols (PDF 0,66 MB)
 13. Sludinājumi par informatīvo sanāksmi un sabiedrisko apspriešanu   (PDF 1,12 MB)