LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Barkavas ozolu audze
Lisiņas upe. Foto: V.Kreile
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0511100
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Barkavas pagasts; Varakļānu novada Murmastienes pagasts.
Platība: 51 ha
Dibināšanas gads: 1957
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorija izveidota, lai aizsargātu Latvijā un Eiropā retu biotopu - jaukti ozolu, gobu, ošu meži upju palienēs.
 
Robežshēma: lejuplādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns: lejuplādēt