LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Bednes purvs
Foto: R.Zepa
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0515800
Administratīvais iedalījums: Valkas novada Zvārtavas pagasts.
Platība: 30 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Izcila pārejas purvu un slīkšņu aizsardzības teritorija. Salīdzinoši nelielā teritorijā konstatētas 3 ES Biotopu direktīvas augu sugas: Lēzeļa lipare, dzeltenā akmeņlauzīte un spīdīgā āķīte. Sastopamas ļoti retas spāru sugas.
 
Robežshēma: lejupielādēt 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS  
Dabas aizsardzības plāns: nav