LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Cenas tīrelis
Dabas liegums Cenas tīrelis. Foto: Agnes Priede
Dabas liegums Cenas tīrelis. Foto: Agnes Priede
 
Dabas lieguma Cenas tīrelis atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0519800
Administratīvais iedalījums: Babītes novada Babītes pagasts; Mārupes novads; Olaines novads.
Platība: 2296 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija
Dabas vērtības:
Kaut arī daļa purva tiek izmantota kūdras ieguvei, šai teritorijai ir izcila nozīme augsto purvu, pārejas purvu un distrofu ezeru aizsardzībā. Viens no nedaudzajiem purviem Latvijā, kurā ir gan austrumu tipa (Betula nana, Chamaedaphne calyculata ), gan rietumu (Trichophorum caespitosum ) tipa purvu pazīmes. Nozīmīga teritorija arī putnu aizsardzībai, sastopamas 10 Latvijā un Eiropā aizsargājamas putnu sugas.
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns(2005. – 2020.): lejupielādēt
Ar VARAM 09.12.2020. rīkojumu Nr 1-2/153 dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2025. gada 31. decembrim.

Pielikumi: