LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Draugolis
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0529400
Administratīvais iedalījums: Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasts.
Platība: 11 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorija veidota apdraudētās ES Biotopu direktīvas 2.pielikuma sūnu sugas lapzemes āķītes aizsardzībai,  kura šobrīd labi saglabājusies un nav apdraudēta. Ezeru ieskauj jauns, damakšņa tipa egļu un priežu mežs.
 
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns: nav