LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Druviņu tīrelis
Foto: Neskarta augstā purva ainava Druviņu tīreļa centrālajā daļā Foto: L.Mihailova, 2015
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0533000
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Usmas pagasts.
Platība: 293 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorija izveidotu divu Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu: 7110* Neskarti augstie purvi un 91D0* Purvaini meži aizsardzībai. Medņu riesta vieta. Sastopams ciņu mazmeldrs,- reta, īpaši aizsargājama augu suga.
 
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns (2016.>>2028.): lejupielādēt  (PDF 6,04 MB)
Pielikumi: