Dulbju acs purvs
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0513700
Administratīvais iedalījums: Brocēnu novada Remtes pagasts.
Platība: 6 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorija izveidota Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu: 7140 Pārejas purvi un slīkšņas un 91D0*Purvaini meži – aizsardzībai. Purvā sastopamas vairākas retas un aizsargājamas augu sugas.
 
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns: nav