LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Dūņezera purvs
 
 
Foto: K.Lapiņš
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0500500
Administratīvais iedalījums: Vecumnieku novada Valles pagasts.
Platība: 4 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Samērā klajš un līdzens augstais purvs, ko ietver purvains mežs. Teritorijā sastopami ES Biotopu direktīvas biotopi - neskarti augstie purvi, pārejas purvi un slīkšņas, purvaini meži.
 
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns: nav