LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Dūņezers

 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Kods: LV0508500
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Limbažu un Katvaru pagasts
Platība: 169.9 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorija veidota eitrofa ezera - Dūņezera aizsardzībai. Sastopamas lielas niedru un vilkvālīšu audzes. No ūdensaugiem dominē iegrimusī raglape. Īpaši nozīmīga teritorija ligzdojošiem ūdensputniem. No aizsargājamām putnu sugām sastopams - lielais dumpis, ziemeļu gulbis, zivju ērglis, niedru lija, dzērve, ormanītis, kuitala u.c. Ezera palienēs parastās vīgriezes un ciņugrīšļa pļavas, kuras aizaug ar kārkliem.
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns (2019. >>> 2031.): lejupielādēt >>> 
Pielikumi:
1.1. - 1.4. Plāna izstrādes materiāli  (ZIP 6,95 MB)
2.1. Sertificēta eksperta atzinums par saldūdens biotopiem, īpaši aizsargājamām augu un mieturaļģu sugām Dūņezerā. Egita Zviedre.  (PDF 5,16 MB)
2.2. Sertificēta dabas eksperta atzinums par ES nozīmes biotopiem un īpaši aizsargājamām augu sugām ezera krasta joslā, īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, Natura2000 teritorijā – dabas liegumā “Dūņezers”. Ieva Rove.  (PDF 1,62 MB)
2.3. Sertificēta eksperta atzinums dabas lieguma “Dūņezers” dabas aizsardzības plāna sagatavošanai par sugu grupu “zivis”. Kaspars Abersons.  (PDF 1,14 MB)
2.4. Eksperta atzinums par ornitoloģisko izpēti Natura 2000 teritorijā dabas liegumā “Dūņezers”. Rolands Lebuss.  (PDF 0,17 MB)
2.5. Sapropeļa novērtējums Limbažu “Dūņezerā”. Ivans Semjonovs.  (PDF 1,42 MB)
2.6. Sertificēta eksperta atzinums par bezmugurkaulniekiem dabas liegumā “Dūņezers”. Voldemārs Spuņģis.  (PDF 3,02 MB)
2.7. Sertificēta eksperta atzinums par sikspārņiem dabas liegumā “Dūņezers” un nepieciešamajiem pasākumiem šo sugu populāciju un to izmantoto biotopu aizsardzībai un apsaimniekošanai. Viesturs Vintulis.  (PDF 1,38 MB)
3.1. Limbažu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana    (JPG 0,3 MB)
3.2. Dabas lieguma “Dūņezers” zemes lietošanas veidi    (JPG 0,29 MB)
3.3. Zemes vienību īpašuma statuss    (JPG 0,41 MB)
3.4. Zemes vienību lietošanas mērķi    (JPG 0,39 MB)
3.5. Meža zemes raksturojums    (JPG 0,42 MB)
3.6. Meža tipi    (JPG 0,42 MB)
3.7. Meliorācija    (JPG 0,43 MB)
3.8. Biotopi līdz 2018.gada apsekošanai    (JPG 0,44 MB)
3.9. Biotopi pēc 2018.gada apsekošanai    (JPG 0,43 MB)
3.10. Dabas vērtību (sugas) karte    (JPG 0,5 MB)
3.11. Tūrisma infrastruktūra    (JPG 0,47 MB)
3.12. Dabas lieguma “Dūņezers” krasts dabas vērtības    (JPG 0,67 MB)
4. Apsaimniekošanas pasākumi    (JPG 0,32 MB)