LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Dūres mežs
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0533300
Administratīvais iedalījums: Gulbenes novada Lejasciema pagasts.
Platība: 44 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Izcila teritorija 3 ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma mežu biotopu aizsardzībā – galvenokārt boreālo mežu aizsardzībā, mazākas platības aizņem melnalkšņu staignāji un jaukti platlapju meži. Veci, daudzveidīgi meži nelielā platībā, lielākā daļa no tiem atbilst dabisko meža biotopu kritērijiem.
 
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns: nav