LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Eglone
Dabas liegums Eglone. Foto: Irēna Skrinda 
Foto: Irēna Skrinda
 
Dabas lieguma Eglone atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0530100
Administratīvais iedalījums: Jēkabpilsnovada Dunavas pagasts.
Platība: 159 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi: Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem" ar grozījumiem
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija
Dabas vērtības:
Dabas liegums izveidots, lai saglabātu ES nozīmes meža biotopu - jaukti platlapju meži, kuros sastopamas retas un aizsargājamas ķērpju sugas. Teritorija atrodas Eglaines upes ielokā un ietver jauktus liepu-apšu, egļu, bērzu mežus. Sastopami gāršas tipa meži ar sugām bagātu zemsedzi. Vairāki nogabali izdalīti kā dabiskie meža biotopi. Upes ielejā mēreni mitras pļavas, kā arī parkveida pļavas. Teritorijā vairāki dižkoki, ozoli, kas atrodas aizaugošajās pļavās un mežmalās. No aizsargājamiem augu, ķērpju un putnu sugām sastopamas - jumstiņu gladiola, parastais plaušķērpis, plaisājošā rūtaine, caurumainā menegacija, baltmugurdzenis, vidējais dzenis, mazais ērglis, urālpūce, pelēkā dzilna u.c.
Robežshēma: lejupielādēt 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns (2013.>>>2025.): lejupielādēt  (PDF 2,32 MB)
Pielikumi:
 1. Robežu shēma  (JPEG 0,77 MB)
 2. Robežpunktu koordinātes  (DOC 0,01 MB)
 3. Zemes īpašumu formu karte  (JPEG 1,15 MB)
 4. Zemes virsmas raksturojuma karte  (JPEG 0,49 MB)
 5. Reljefa karte  (JPEG 0,34 MB)
 6. Teritorijas pirms un pēc meliorācijas darbu veikšanas  (JPEG 1,11 MB)
 7. Palu laikā aplūstošās teritorijas  (JPEG 0,8 MB)
 8. ES aizsargājamo biotopu karte  (JPEG 0,75 MB)
 9. Mežaudžu karte  (JPEG 0,99 MB)
 10. Meža augšanas apstākļu tipi  (JPEG 0,93 MB)
 11. Mežaudzes valdošās sugas  (JPEG 0,78 MB)
 12. Mežaudzes vecuma sadalījuma karte  (JPEG 1,08 MB)
 13. Konstatēto vaskulāro augu sugu saraksts  (DOC 0,03 MB)
 14. Konstatēto aizsargājamo un reto augu, ķērpju, sēņu un sūnu sugu atradņu karte  (JPEG 0,98 MB)
 15. Konstatēto aizsargājamo un citādi vērtīgo bezmugurkaulnieku sugu atradņu karte  (JPEG 0,95 MB)
 16. Teritorijā konstatēto gliemju sugu saraksts  (DOC 0,09 MB)
 17. Paraugu ņemšanas vieta veiktajiem gliemju pētījumiem  (JPEG 0,99 MB)
 18. Konstatēto putnu sugu saraksts  (DOC 0,11 MB)
 19. Konstatēto aizsargājamo un citādi vērtīgo putnu sugu atradņu karte  (JPEG 0,76 MB)
 20. Konstatēto zīdītājdzīvnieku sugu saraksts  (DOC 0,02 MB)
 21. Konstatēto dižkoku karte  (JPEG 0,82 MB)
 22. Apsaimniekošanas pasākumu karte  (JPEG 0,8 MB)
 23. Hidroloģiskās ekspertīzes rezultāti  (DOC 2,32 MB)
 24. VMD Sēlijas virsmežniecības lēmums par īpaši aizsargājamā meža iecirkņa statusa atcelšanu  (PDF 0,84 MB)
 25. Atzinums par mikroliegumā Nr. 70001 plānotajiem biotehniskajiem pasākumiem  (PDF 2,52 MB)
 26. Īpaši aizsargājmo meža iecirkņu un mikrolieguma karte  (JPEG 1,03 MB)
 27. Dižkoku atrašanās vietas metriskās koordinātes  (DOC 2,32 MB)
 28. Ozolu kartēšanas rezultāti  (JPEG 0,85 MB)
 29. Saskaņojums par izziņas takas izveidošanu  (PDF 0,43 MB)