Gaiļu kalns
Foto: I.Leščinskis
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0512700
Administratīvais iedalījums: Rēzeknes novada Lendžu pagasts.
Platība: 2 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorija izveidota, lai aizsargātu vairākas lielas un īpatnējas Zviedrijas kadiķa audzes, kas ir arī ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotops - kadiķu audzes kaļķainās pļavās.
 
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns: nav