LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Gaiņu purvs
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0525400
Administratīvais iedalījums: Līvānu novada Turku pagasts.
Platība: 1577 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienībaLatgales reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Nozīmīga augsto purvu aizsardzības teritorija. Sastopami pārmitri apšu - melnalkšņu meži, kas ir aizsargājams Eiropas nozīmes aizsargājams biotops, kā arī bērzu un skujkoku meži.
 
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns: nav