LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Gargrodes purvs
Foto: A.Stepanova
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0506400
Administratīvais iedalījums: Salas novada Salas pagasts.
Platība: 683 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija
 
Dabas vērtības:
Augstais purvs, kura perifērijās dominē purvains priežu mežs. Sastopami ES Biotopu direktīvas biotopi - ieplakas purvos, neskarti austie purvi, boreālie meži un purvaini meži. Purvā ir vairākas minerālsalas ar jauktiem un skujkoku mežiem. No ES Putnu direktīvas sugām konstatēts - zivjērglis, ķīķis, mazais ērglis, mednis, dzeltenais tārtiņš, kuitala, vakarlēpis, pelēkā dzilna, dzērve u.c.
 
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns: nav