LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Gaujienas priedes
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0501000
Administratīvais iedalījums: Apes novada Gaujienas pagasts.
Platība: 51 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Nozīmīga teritorija boreālo mežu aizsardzībai. Sastopamas150-180 gadu vecas priežu audzes. Teritorijā konstatētas tādas aizsargājamo putnu sugas kā melnā dzilna, pelēkā dzilna, sila cīrulis.
 
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt
Saskaņā ar VARAM 30.06.2016. rīkojumu Nr. 168 dabas aizsardzības plāna termiņš pagarināts līdz 2019. gada 31. decembrim.
Pielikumi: lejupielādēt