LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Īslīce
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0502900
Administratīvais iedalījums: Bauskas novada Īslīces pagasts.
Platība: 2 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija
 
Dabas vērtības:
Viena no nedaudzajām sarkanvēdera ugunskrupja (Bombina bombina) atradnēm Latvijā.
 
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns (2008. – 2023.): lejupielādēt