LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Istras ezers
Dabas liegums Istras ezers. Foto: Ivars Leščinskis 
Foto: Ivars Leščinskis
Dabas lieguma Istras ezers atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0510200
Administratīvais iedalījums: Ludzas novada Istras pagasts.
Platība: 330,9ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Nozīmīga eitrofa ezera aizsardzības teritorija. Ezeru ietver skujkoku un lapkoku meži, kā arī dažādi aizsargājami pļavu biotopi. No ES Biotopu direktīvas aizsargājamiem biotopiem sastopami - eitrofi ezeri ar iegrimušu ūdensaugu un peldaugu augāju, staignāju meži, Veci jaukti platlapju meži, sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, Veci vai dabiski boreāli meži.
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns: nav